Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego (nie wyraża się zgodę)

Projekt

Uchwała  XVII/ …./2020 

Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 30 marca 2020 roku

 

w sprawie funduszu sołeckiego

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) art. 2 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

 

§ 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy w roku budżetowym 2021.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

  UZASADNIENIE

Rada  Gminy  rozstrzyga  o  wyodrębnieniu  w  budżecie  gminy  środków  stanowiących  fundusz sołecki, zwany  dalej  „funduszem”. Zgodnie  z  art.  2  ust.  1  o  funduszu  sołeckim  rada  gminy podejmuje uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu.

Przepisy dotyczące funduszu sołeckiego nie uległy zmianie od ostatniego roku.

Uchwała  podjęta  po  31  marca  roku  poprzedzającego  rok  budżetowy,  którego  dotyczy  jest nieważna (art.2 ust. 2)