Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski-Przywory obszar górniczy nr 5

Tarnów Opolski 2006-03-17


O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI


     Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz art. 32 i 46 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, że dniu 03-02-2006r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Spółdzielni Pracy Surowców Mineralnych, 45-032 Opole, ul. Kard. B. Kominka 3 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu eksploatacji złoża kruszywa naturalnego ze złoża PRZYWORY – obszar górniczy nr 5.
Wniosek oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest do wglądu w Urzędzie Gminy pok. 2 w godzinach urzędowania. 
W związku z powyższym w terminie 21 - dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z dokumentami dotyczącymi w/w zamierzenia jak i również składać na piśmie ewentualne uwagi i wnioski.    

 
Tarnów Opolski, 2006-05-09

GT-OŚ-DŚ 7627/01/06

ZAWIADOMIENIE
O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję, że zostało zakończone postępowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku Spółdzielni Pracy Surowców Mineralnych w Opolu, ul. Kard. B. Kominka 3 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża PRZYWORY – obszar górniczy nr 5.
Z zebranymi w sprawie dowodami można się zapoznać w referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6, pokój nr 2 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
Po upływie tego terminu zostanie wydana stosowna decyzja.