Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- wykonanie chodnika z wykonaniem zatoki postojowej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim

tel. 077/4644132, ogłasza przetarg nieograniczony na:

·        Wykonanie przełożenia chodnika z wykonaniem zatoki postojowej z wymianą częściową załamanego rurociągu kanalizacji deszczowej po istniejących trasach.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.04.2006r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w pokoju  nr 2 Urzędu Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami:

Zbigniew Bahryj - pok. nr 2, Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6,

 tel. (077) 4644132 wew. 25

Termin składania ofert upływa dnia 21.11.2005 godz. 9.30

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.11.2005 godz. 10.00

w siedzibie Zamawiającego.

Zapieczętowaną kopertę oznaczoną: „Oferta na wykonanie przełożenia chodnika z wykonaniem zatoki postojowej z wymianą częściową załamanego rurociągu kanalizacji deszczowej po istniejących trasach”

należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 2, Urząd Gminy Tarnów Opolski.

Wadium – 1000,00 złotych (przelewem na konto Urzędu Gminy).

Klasyfikacja wg CPV – 45233142-6

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

·        spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych

·        posiadają referencje w zakresie wykonawstwa budowy i modernizacji dróg w wysokości co najmniej 150.000,00 złotych popartymi referencjami od poprzednich inwestorów zaświadczającymi zrealizowanie zadań jako główny wykonawca i ich wartości (co najmniej 2).

·        profil działania wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia

Kryteria oceny ofert :

·        cena oferty - 100 %

 

 

Przetarg został unieważniony ponieważ oferty przekraczały dostępne środki (art. 93 ust.1 pkt.4 Prawa zamówień publiczych).
informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę
Metryczka
  • opublikowano:
    04-11-2005 13:46
    przez: Jolanta Bioły
  • zmodyfikowano:
    20-02-2006 09:08
    przez: Jolanta Bioły
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: