Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski

UCHWAŁA   Nr XVIII/…./2020
Rady  Gminy  Tarnów Opolski 
z  dnia 27 kwietnia 2020 r.
 

w sprawie uchwalenia zmiany  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.),  art. 12 ust. 1 oraz  art. 27  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Gminy Tarnów Opolski nr  XXXIII/253/2017 z dnia 24 maja 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski  - uchwala się co następuje:

§ 1.1. Uchwala się zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski”.

  1. Integralnymi częściami uchwały są:
  1. załącznik nr 1- tekst zmiany studium: „1. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski”;
  2. załącznik nr 2 – rysunek w skali 1:10 000: „1. Zmiana studium uwarunkowań
    i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski - Uwarunkowania rozwoju”;  
  3. załącznik nr 3 – rysunek w skali 1:10 000: „1. Zmiana studium uwarunkowań
    i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski  - Kierunki  zagospodarowania przestrzennego ”;
  4. załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu studium.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XII/83/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia drugiej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.                                                                                                  

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Przewodniczący Rady Gminy     

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski .pdf

PDFZałącznik nr 1- tekst zmiany studium.pdf
PDFZałącznik nr 2 - uwarunkowania rozwoju.pdf
PDFZałącznik nr 3 - kierunki zagospodarowania przestrzennego.pdf
PDFZałącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu studium.pdf