Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie - budowa studni awaryjnej 1A w ramach rozbudowy ujęcia wody w Grotowicach

Tarnów Opolski 2007-03-28O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI     Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz
art. 32 i 46 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 62 poz. 627  ze zm.) zawiadamia się, że dniu 28-03-2007r. zostało wznowione postępowanie (zawieszone na wniosek strony postanowieniem z dn. 10.03.2006r.) na wniosek Pana Bolesława Dąbrowskiego pełniącego obowiązki Przedstawiciela Wykonawcy tj. Konsorcjum, którego Liderem jest Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BARTIMPEX S.A. – przedstawiciela Prezydenta Miasta Opola w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni awaryjnej nr 1A w ramach rozbudowy ujęcia wody pitnej w Grotowicach.

Wniosek oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest do wglądu  w Urzędzie Gminy pok. 2 w godzinach urzędowania.  

W związku z powyższym w terminie 21 - dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z dokumentami dotyczącymi w/w zamierzenia jak i również składać na piśmie ewentualne uwagi i wnioski.     

 

Tarnów Opolski, 2007-06-06
 
 
GT-OŚ-DŚ 7627/07/06
 
 
ZAWIADOMIENIE
O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA
 
 
 
 
Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję, że zostało zakończone postępowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Bolesława Dąbrowskiego pełniącego obowiązki Przedstawiciela Wykonawcy tj. Konsorcjum, którego Liderem jest Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BARTIMPEX S.A. – przedstawiciela Prezydenta Miasta Opola dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa studni awaryjnej 1A na ujęciu wody w Grotowicach”.
Z zebranymi w sprawie dowodami można się zapoznać w referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6, pokój nr 3 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
Po upływie tego terminu zostanie wydana stosowna decyzja.
 


Tarnów Opolski, 2007-06-20
GT-OŚ-DŚ 7627/02/06
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Tarnów Opolski
 
 
 
 
 
Zgodnie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr.98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że:
- w dniu 19.06.2007r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa studni awaryjnej 1A na ujęciu wody w Grotowicach”gm. Tarnów Opolski.
 

 informację wytworzył(a): Jolanta Bioły
za treść odpowiada: Małgorzata Bahryj
data wytworzenia: 27.03.2007