Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski

PROJEKT

UCHWAŁA   Nr XIX/…../2020
Rady  Gminy  Tarnów Opolski 
z  dnia 8 maja 2020 r.

w sprawie uchwalenia zmiany  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713),  art. 12 ust. 1 oraz  art. 27  ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.),w związku z uchwałą nr  XXXIII/253/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 maja 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski  - uchwala się co następuje:

§ 1.1. Uchwala się zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski”. 

  1. Integralnymi częściami uchwały są:
  1. załącznik nr 1- tekst zmiany studium: „1. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski”;
  2. załącznik nr 2 – rysunek w skali 1:10 000: „1. Zmiana studium uwarunkowań
    i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski - Uwarunkowania rozwoju przestrzennego”;  
  3. załącznik nr 3 – rysunek w skali 1:10 000: „1. Zmiana studium uwarunkowań
    i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski  - Kierunki  zagospodarowania przestrzennego ”;
  4. załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu studium.

§ 2. Traci moc uchwała nr XII/83/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 2 listopada 2015r., w sprawie uchwalenia drugiej edycji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski ”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.        

Przewodniczący Rady Gminy

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski 08.05.2020.pdf

PDFZałącznik nr 1- tekst zmiany studium - 08.05.2020.pdf
PDFZałącznik nr 2 - uwarunkowania rozwoju - 08.05.2020.pdf
PDFZałącznik nr 3 - kierunki zagospodarowania przestrzennego - 08.05.2020.pdf
PDFZałącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu studium.pdf