Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wakat na funkcję urzędnika wyborczego gm. Łubniany

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 13 sierpnia 2018 r.
 

w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych

Na podstawie art. 191c § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala,co następuje:

§ 1.1.Urzędników wyborczych powołuje się w liczbie:
1) jednego w gminach do 50 000 mieszkańców;
2) dwóch w gminach do 200 000 mieszkańców;
3) trzech w gminach powyżej 200 000 mieszkańców.
2. W uzasadnionych przypadkach Szef Krajowego Biura Wyborczego, z urzędu lub na wniosek komisarza wyborczego, może powołać w gminie dodatkowych urzędników wyborczych.
3. W m.st. Warszawie dla każdej z dzielnic powołuje się jednego urzędnika wyborczego. Ponadto powołuje się jednego urzędnika wyborczego wykonującego zadania o charakterze ponaddzielnicowym. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 2. Dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego, zwany dalej „dyrektorem delegatury”, podaje na stronie internetowej delegatury informację o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

§ 3. 1. Kandydaci na urzędnika wyborczego składają zgłoszenia do dyrektora delegatury właściwej dla gminy, w której mają wykonywać funkcję.
2. W zgłoszeniu podaje się w szczególności: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję, oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu 2 innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego, a także w przypadku:
1) pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych– miejsce pracy;
2) innych osób mających co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których mowa w pkt 1 – nazwę tego urzędu lub jednostki oraz okres zatrudnienia.
3. Do zgłoszenia dołącza się kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego, a jego oryginał przedkłada się do wglądu dyrektorowi właściwej delegatury. Dyrektor delegatury potwierdza kopię za zgodność z oryginałem.
4. W przypadku osób, o których mowa w ust. 2:
1) w pkt 1 – pracodawca potwierdza na zgłoszeniu fakt zatrudnienia kandydata w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej;
2) w pkt 2 – oryginał świadectwa pracy, pisemnego zaświadczenia zakładu pracy lub innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w urzędzie lub jednostce, o których mowa w ust. 2 pkt 1, przez okres co najmniej 5 lat, należy przedłożyć do wglądu dyrektorowi właściwej delegatury, który potwierdza ten fakt na zgłoszeniu.
5. Szef Krajowego Biura Wyborczego może postanowić o konieczności dostarczenia przez kandydata innych dokumentów mających potwierdzić spełnienie przez niego wymogów, o których mowa w art. 191b i art. 191c § 1 Kodeksu wyborczego.
6. Wzór zgłoszenia:
1) w przypadku osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1, stanowi załącznik nr 1 do uchwały;
2) w przypadku osób, o których mowa w ust. 2 pkt 2, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Dyrektor delegatury sprawdza, czy zgłoszeni kandydaci spełniają wymogi Kodeksu wyborczego.
2. Dyrektor delegatury niezwłocznie po dokonaniu sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, przekazuje Szefowi Krajowego Biura Wyborczego zgłoszenia kandydatów spełniających wymogi, wraz z załączonymi do nich dokumentami.

§ 5. 1. Przy powoływaniu urzędników wyborczych Szef Krajowego Biura Wyborczego bierze pod uwagę doświadczenie kandydata w organizacji wyborów oraz wykonywanie innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.
2. Kandydat zgłoszony do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego w danej gminie może zostać powołany, za jego zgodą, do pełnienia tej funkcji w innej gminie.

§ 6. Na 60 dni przed zakończeniem kadencji urzędnika wyborczego oraz w przypadku wygaśnięcia funkcji urzędnika wyborczego dyrektor delegatury ogłasza na stronie internetowej delegatury informację o możliwości zgłaszania kandydatur na urzędnika wyborczego. Do powoływania urzędników wyborczych w takim przypadku przepisy § 3-5 stosuje się odpowiednio.

§ 7. Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

                                                                                                                   Przewodniczący
                                                                                                                      Państwowej Komisji Wyborczej
                                                                                                                    Wojciech Hermeliński

Załączniki:

PDFOgłoszenie o naborze UW gm. Łubniany.pdf
PDFUchwala w sprawie liczby urzędnikow wyborczych wraz z zalacznikami.pdf
DOCXFormularz zgloszeniowy_pracownik.docx.docx
DOCXFormularz zgłoszeniowy_5 LETNI STAŻ.docx