Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla wsi Nakło gm. Tarnów Opolski


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI
 
O POSTĘPOWANIU W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ
 
 
Na podstawie art. 32 w związku z art. 19 ust. 2 pkt. 4a i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), informuję, że:
 
w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
 
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla wsi Nakło gm. Tarnów Op.
 
Wnioskodawca: Biuro Projektów DOMEL 
ul. Kościuszki 11/25, 45-064 Opole
                              
Inwestor: Gmina Tarnów Opolski
                        46-050 Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6
                       
W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości zainteresowani mogą się zapoznać z wnioskiem w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w Urzędzie Gminy Tarnowie Opolskim przy ul. Dworcowej 6 w dni robocze w godzinach pracy urzędu (pok. nr 3).
 
Uwagi i wnioski należy składać na piśmie na adres Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski.
 
 
                                                                                   Wójt Gminy Tarnów Opolski
 
                                                                                              Zygmunt Cichoń
 
 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI

O POSTĘPOWANIU W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

  

Na podstawie art. 32 w związku z art. 19 ust. 2 pkt 4a i 7, art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), informuję, że:

w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zostało zamieszczone postanowienie Wójta Gminy Tarnów Opolski Nr OŚ- DŚ 7627/06/08 z dnia 14.05.2008 r. o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla wsi Nakło gm. Tarnów Opolski.

 Z dokumentacją zainteresowani mogą się zapoznać w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski przy ul. Dworcowej 6 w godzinach pracy Urzędu (pok. nr 3).

 Uwagi i wnioski można składać w miejscu wyżej wskazanym w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

                                                                                Wójt Gminy Tarnów Opolski

                                                                                                            Zygmunt Cichoń

 
Tarnów Opolski, 2008-06-24
 
 
OŚ-DŚ 7627/07/06
 
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA
 
 
 
 
Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150) informuję, że zostało zakończone postępowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku Pani Iwony Dołżyckiej Biuro Projektów „DOMEL” w Opolu przedstawicielki Gminy Tarnów Opolski, z dnia 17.04.2008r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla wsi Nakło gmina Tarnów Op.
 Z zebranymi w sprawie dowodami można się zapoznać w referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6, pokój nr 3 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
Po upływie tego terminu zostanie wydana stosowna decyzja.
 
 
 
 
                                                                                                Wójt Gminy Tarnów Opolski
                                                                                                 Zygmunt Cichoń


 

 

Tarnów Opolski, dnia 22.07.2008 r.
OŚ-DŚ 7627/06/08
 
 
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI
 w sprawie decyzji środowiskowej
 
 
 
Działając zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 Kpa w związku z art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) Wójt Gminy Tarnów Opolski
 
zawiadamia strony postępowania,
 
że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla wsi Nakło gmina Tarnów Op.
 
 
Jednocześnie informuje, że z treścią przedmiotowej decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w  Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6, w pokoju nr 3, tel. 077/4644282, w godzinach pracy Urzędu .
 
Od decyzji niniejszej służy stronom postępowania odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Tarnów Opolski w terminie do dnia 06 sierpnia 2008r.
 
 
 
 
 
Otrzymują:
 
  1. strony postępowania zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst. jedn. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 .06.1960 r. – Kpa
 
 
 
    
Wójt Gminy Tarnów Opolski
            /-/
   Zygmunt Cichoń
 

  

Podmiot udostępniający:
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Bahryj
Data wytworzenia: 2008-04-21