Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIX/141/2020 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski

UCHWAŁA NR XIX/141/2020
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 8 maja 2020 r.

w sprawie uchwalenia zmiany  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Tarnów Opolski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713),  art. 12 ust. 1 oraz  art. 27  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 293), w związku z uchwałą nr  XXXIII/253/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 maja 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów Opolski  - uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski”.

2. Integralnymi częściami uchwały są:

1) załącznik nr 1 - tekst zmiany studium: „1. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski”;
2) załącznik nr 2 - rysunek w skali 1:10 000: „1. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski - Uwarunkowania rozwoju przestrzennego”;
3) załącznik nr 3 - rysunek w skali 1:10 000: „1. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski  - Kierunki  zagospodarowania przestrzennego ”;
4) załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu studium.

§ 2. Traci moc uchwała nr XII/83/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 2 listopada 2015 r., w sprawie uchwalenia drugiej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
Rudolf Urban

PDFUchwała Nr XIX/141/2020 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały - tekst ujednolicony.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały - uwarunkowania.pdf

PDFZałącznik Nr 3 do uchwały - kierunki.pdf

PDFZałącznik Nr 4 do uchwały - rozstrzygnięcia.pdf