Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa drogi gminnej - ul. Wyzwolenia w m. Kąty Op.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI
 
O POSTĘPOWANIU W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ
 
 
Na podstawie art. 32 w związku z art. 19 ust. 2 pkt. 4a i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), informuję, że:
 
w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
 
„Budowa drogi gminnej – ul. Wyzwolenia w m. Kąty Opolskie”.
 
Wnioskodawca:        Biuro Usług Technicznych
                                „DROGTOM” mgr inż. Tomasz Sokulski
                                 Opole, ul. Chełmska 9/2
  
 Inwestor:        Gmina Tranów Opolski
                                   46-050 Tarnów Opolski
            ul. Dworcowa 6
                       
W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości zainteresowani mogą się zapoznać z wnioskiem w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w Urzędzie Gminy Tarnowie Opolskim przy ul. Dworcowej 6 w dni robocze w godzinach pracy urzędu (pok. nr 3).
 
Uwagi i wnioski należy składać na piśmie na adres Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski.
 
 
Wójt Gminy Tarnów Opolski
                                                                            /-/
                                                                                               Zygmunt Cichoń
 
 
 
Podmiot udostępniający:  
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Bahryj
Data wytworzenia: 2008-09-20

 

 

 

Tarnów Opolski, 2008-09-18
 
OŚ-DŚ 7627/14/08
 
 
 
OBWIESZCZENIE Nr 2
Wójta Gminy Tarnów Opolski
 
 w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie i zakresie sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 
            Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25 z 2008r., poz. 150 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 18 września 2008 r. Wójt Gminy Tarnów Opolski wystąpił do organów opiniujących:
Pismo nr OŚ-DŚ 7627/14/08 z dnia 18.09.2008 r. o wydanie opinii w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie i zakresie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa drogi gminnej – ul. Wyzwolenia w m. Kąty Opolskie”.
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a w każdym stadium postępowania strona może zapoznać się z aktami sprawy. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6 w pokoju 3
tel. 077/4644282, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.
 
 
 
Wójt Gminy Tarnów Opolski
/-/
Zygmunt Cichoń
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
 
  1. strony postępowania zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25 z 2008r., poz. 150 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 
 
Podmiot udostępniający:  
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Bahryj
Data wytworzenia: 2008-09-20

 

 

 

 
Tarnów Opolski, 2008-10-08
 
OBWIESZCZENIE Nr 3
WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI
 
O POSTĘPOWANIU W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ
 
  
Na podstawie art. 32 w związku z art. 19 ust. 2 pkt 4a i 7, art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), informuję, że: w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zostało zamieszczone postanowienie Wójta Gminy Tarnów Opolski Nr OŚ- DŚ 7627/14/08 z dnia 08.10.2008 r. o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia - „Budowa drogi gminnej – ul. Wyzwolenia w m. Kąty Opolskie”.
Z dokumentacją zainteresowani mogą się zapoznać w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski przy ul. Dworcowej 6 w godzinach pracy Urzędu (pok. nr 3).
 Uwagi i wnioski można składać w miejscu wyżej wskazanym w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.
 
 
Wójt Gminy Tarnów Opolski
 
                                                                                           Zygmunt Cichoń
 
 
Podmiot udostępniający:  
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Bahryj
Data wytworzenia: 2008-10-08

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE Nr 4
WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI
 
 w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań
 
            Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)  zawiadamiam, że Wójt Gminy Tarnów Opolski wystąpił do organów uzgadniających pismem nr OŚ-DŚ 7627/14/08 z dnia 24.10.2008 r. o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej – ul. Wyzwolenia w m. Kąty Opolskie” gm. Tarnów Opolski.
Organy uzgadniające wydały pozytywne uzgodnienia warunków środowiskowych realizacji w/w przedsięwzięcia:
 
1)      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu postanowienie nr NZ/MF-4325-1-98/08 z dnia 05.11.2008 r.
2)      Starosta Opolski postanowienie nr OŚ.KAH-7633-139/08 z dnia 19.11.2008 r.
 
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a w każdym stadium postępowania strona może zapoznać się z aktami sprawy. Jednocześnie informuje się, że zakończone zostało postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi gminnej – ul. Wyzwolenia w m. Kąty Opolskie” gm. Tarnów Opolski.
 
Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6 w pokoju 3 tel. 077/4644132, w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.
 
  
 
                Wójt Gminy Tarnów Opolski
            /-/
 Zygmunt Cichoń
 
 
  
 
Otrzymują:
 
  1. strony postępowania zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 .06.1960 r. – Kpa
     

Tarnów Opolski, 2008-12-08

OŚ - DŚ 7627/14/08

 

OBWIESZCZENIE nr 5
WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI

w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań


Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2008r. nr 25 poz. 150 ze zm.) Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa drogi gminnej – ul. Wyzwolenia w m. Kąty Opolskie” Gm. Tarnów Opolski.
1. Decyzja wydana została dla inwestora: Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski
2. Informację o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Wójta Gminy Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski

 

                                                                                                Wójt Gminy Tarnów Opolski 
                                                                                                                            -/-
                                                                                                               Zygmunt Cichoń

Podmiot udostępniający:  
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Bahryj
Data wytworzenia: 2008-12-08