Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe z dnia 8 czerwca 2020 r. „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski"

PDFProtokół z postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 23.06.2020 r..pdf 
 


ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Tarnów Opolski

Zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski".

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro. Do zamówienia nie stosuje się  przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

I.  Przedmiot zamówienia:

Demontaż, pakowanie, załadunek, transport i utylizacja przez składowanie wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe faliste).

II. Przewidywana wielkość przedmiotu zamówienia:

Ilość odpadów do unieszkodliwienia – około 4,16 Mg płyt cementowo-azbestowych w tym:

 • demontaż pokryć dachowych, pakowanie, załadunek, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest – około 0,19 Mg
 • pakowanie, załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest zalegających na posesjach w ilości – około 3,97 Mg

Posesje z azbestem znajdują się w obrębie gminy Tarnów Opolski. Ponadto Wykonawca przy wykonywaniu prac dokonuje:

 1. zabezpieczenia elementów zawierających azbest zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ułożenie na paletach i zabezpieczenie folią;
 2. ważenia płyt przy użyciu własnych urządzeń (urządzeń Wykonawcy), z przeprowadzonej czynności ważenia ma zostać sporządzony protokół, który będzie zawierał następujące informacje: imię i nazwisko osoby od której odbierane będą odpady, wskazanie miejsca odbioru, datę odbioru, ilość odebranych odpadów, rodzaj odpadu, podpis właściciela;
 3. przygotowania do transportu i załadunku;
 4. uporządkowania miejsca wykonywania usługi z odpadów zawierających azbest oraz oczyszczenie z pyłu azbestu w sposób uniemożliwiający jego emisję do środowiska;
 5. transportu odebranych odpadów do miejsca ich unieszkodliwienia;
 6. przekazania odpadów na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie tego rodzaju odpadów.

Wykonawca wyłoniony w postępowaniu we własnym zakresie i na własny koszt skontaktuje się i umówi na dogodny termin z właścicielem posesji, na demontaż, odbiór i transport wyrobów zawierających azbest.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w związku z realizacją zadania przy dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

III. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.

1.  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 66 i 67 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797);

2.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa do przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu:
- karty przekazania odpadów, o których mowa w art. 67 ustawy dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797) na składowisko odpadów niebezpiecznych – osobno dla każdego z właścicieli nieruchomości, z której odebrano wyroby zawierające azbest oraz kartę przekazania wyrobów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych;
- pisemnego oświadczenia Wykonawcy o prawidłowości wykonania, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, o którym mowa w § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 ze zm.);

3. Zakres usługi zostanie określony na podstawie wniosków mieszkańców zawierających szacunkowe ilości wyrobów zawierających azbest zgromadzonych na terenie swoich posesji.

IV. Potwierdzeniem unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
będzie:

Dostarczenie Zamawiającemu (w 2 egzemplarzach):

 • oryginału Karty przekazania odpadów,
 • oświadczenia o prawidłowości wykonanych prac związanych z usunięciem odpadów Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. (Dz.U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649, ze zm.).

V.   Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej. Oferty muszą być złożone w formie pisemnej.
 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Oferta musi być napisana w języku polskim, sporządzona czytelnie oraz podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli.
 4. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną na załączonym do zapytania formularzu ofertowym

VI.  Opis kryteriów i sposobu dokonania oceny ofert:

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie: cena – 100%

Cenę ofertową wyrażoną w złotych polskich z wyodrębnieniem wartości podatku VAT Wykonawca poda na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr l. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

VII.     Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 09 października 2020 roku.

UWAGA: Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi po podpisaniu umowy przez Gminę Tarnów Opolski z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnów Opolski w Biuletynie Informacji Publicznej.

VIII.   Miejsce oraz termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do 19.06.2020 r. do godz. 14.00, na adres Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, pokój nr 6 (sekretariat) z dopiskiem Oferta na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski". Oferta winna być zgodna z wzorem oferty, opatrzona pieczątką firmową, podpisem oferenta. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc