Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 30.06.2020 r

O G Ł O S Z E N I E

w dniu 30 czerwca 2020r. (wtorek) o godz. 15:00
w sali budynku Gminnego Ośrodka Kultury – Filia Kosorowice przy ul. Opolskiej 9a
w Kosorowicach
odbędzie się sesja Rady Gminy  Tarnów Opolski


Pod obrady ustalam następujący porządek:

 1. Otwarcie XX sesji Rady Gminy;
 2. Sprawy regulaminowe:
  - stwierdzenie prawomocności obrad,
  - przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji odbytych w dniach 27 kwietnia i 8 maja 2020r.;
 4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między  sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 6. Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji.
 7. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Tarnów Opolski za 2019 rok.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
 9. Przedstawienie informacji Wójta Gminy o stanie mienia komunalnego Gminy Tarnów Opolski za 2019r.
 10. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonaniu budżetu gminy za 2019r.
 11. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
 12. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wnioskiem w sprawie absolutorium.
 13. Podejmowanie uchwał:
  1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy  za rok 2019 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu;
  2. Projektu uchwały w sprawie udzielenia  absolutorium Wójtowi  Gminy Tarnów Opolski za rok 2019;
  3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tarnów Opolski wotum zaufania;
  4. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020;
  6. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych
  7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy;
  8. Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład   mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnów Opolski;
  9. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Tarnów Opolski na rok szkolny 2020/2021;
  10. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości  Tarnów Opolski;
  11. Projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości  Tarnów Opolski;
  12. Projekt uchwały  w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości  Raszowa
  13. Projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  nieruchomości w miejscowości  Nakło;
  14. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Walidrogi;
  15. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie poszerzenia obszaru wydobycia kruszyw na terenie gminy Tarnów Opolski;
  16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany zapisów prawa miejscowego (z dnia 2 kwietnia 2020 r.);
  17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany zapisów prawa miejscowego (z dnia 31 maja 2020 r.).

14.  Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji;
15. Interpelacje i zapytania radnych:
16. Wolne wnioski i informacje
17. Zakończenie sesji

                                                                                                      

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ dr Rudolf Urban

U W A G A !!!

Obrady sesji Rady Gminy Tarnów Opolski są transmitowane na żywo i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z obrad zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.tarnowopolski.pl i przechowuje się, co najmniej 12 miesięcy od dnia zakończenia sesji. Uczestnictwo w obradach jest tożsame z wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku. Uczestnicy obrad ponoszą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.

PDFOgłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 30.06.2020 r.pdf