Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- wymiana stolarki okiennej i drzwi w GOKu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NIEOGRANICZONYM

 

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim

Tel. 077/4644781, ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Wymianę stolarki okiennej i drzwi w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim”

 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 29.08.2005 r.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w pokoju nr 1          w  budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim, Osiedle Zakładowe 7.

 

Osobą upoważnioną do kontaktowania się  z wykonawcami jest:

Ewa Loster  - tel. 077/4644781

 

Termin składania ofert upływa do dnia 26.07.2005r. do godz. 10.oo

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.07.2005r. o godz. 10.3o w siedzibie Zamawiającego.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący:

-         nazwa Zamawiającego i jego adres

-         tryb postępowania

-         nazwa (tytuł) postępowania

-         data i godzina otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 1.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy:

-         spełniają wymogi określone w art.22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

-         profil działania wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia.

Kryteria oceny ofert:

-         cena 100 %

Wadium:  1000 zł

 

 

                                                           Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

                                                                          w Tarnowie Opolskim

 

 


OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim

Osiedle Zakładowe 7 tel.077 4644-781

Informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej i drzwi w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim wybrano ofertę:

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne “TONAL” Sp. z o.o.

41 – 100 Siemianowice Śląskie

ul. Przodowników Pracy 1

Cena oferty : 11.933,76 zł brutto 

informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę