Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2017r.

UCHWAŁA NR XXVIII/199/2016
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 28 grudnia 2016 r.

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2017r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016  r.  poz.  446  ze  zm.)  oraz  art.  41  ust.  2  i  5  ustawy  z  dnia  26  października  1982  r.  o  wychowaniu  w trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  (t.  j.  Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  487)  Rada  Gminy  Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ dr Rudolf Urban

 

PDFGminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok.pdf