Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2013r -2016r. z perspektywą na lata 2017- 2020

UCHWAŁA Nr  XL/262/2014
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia  27 stycznia 2014 r.    

 

w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na
lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 1232 z późn. zm.), Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:


§ 1.

 

Uchwala się Aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 stanowiącą załącznik do uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Rudolf Urban

 

PDFProgram Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Op. na lata 2013r -2016r z perspektywą na lata 2017- 2020.pdf