Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał VI kadencji - 2013 rok

Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy 26 listopada 2013:

DOCProjekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w Tarnów Op.doc

DOCProjekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w Tarnowie Op.doc

DOCProjekt uchwały w sprawie obnizki ceny skupu żyta.doc

DOCProjekt uchwały w sprawie określenia rocznych stawek od środków transportowych na 2014r.doc

DOCProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi.doc

DOCProjekt uchwały w sprawie zmiany wzoru deklaracji za gospodarowanie odpadami.doc


 

Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy 28 października 2013:

DOCProjekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2014 r.doc

DOCProjekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w Tarnowie Opolskim.doc

DOCXProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013..docx

DOCProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI-238-06.doc

DOCProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.doc

DOCProjekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.doc
 


 

Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy 07 października 2013:

DOCProjekt uchwały w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.doc

DOCProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebnosci gruntowej.doc

 


 

Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy 10 wrzśnia 2013:


DOCProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Tarnów Opolski.doc

( z powodu zbyt dużej wielkości pliku, Program Opieki nad Zabytkami Gminy Tarnów Opolski,  jest do wglądu w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski,  pokoj nr. 4)

DOCProjekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu PKP.doc

DOCProjekt uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za odpady komunalne.doc

DOCProjekt uchwały w sprawie skargi Pana Sławomira Grzywy .doc

DOCProjekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w miejscowości Walidrogi.doc

DOCProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.doc

DOCProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej sposobu i zakresu usług odbierania odpadów komunalnych.doc

DOCProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.doc
 Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy 24 czerwca 2013:

DOCProjekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gosp. zasobem mieszkaniowym 2013-2018.doc

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.pdf

DOCProjekt uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.doc

DOCXProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny..docx

DOCXProjekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2012..docx

DOCXProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy..docx

DOCXProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013..docx

DOCProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie cen i opłat za usługi komunalne.doc

DOCXProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej..docx

DOCProjekt uchwały zmieniający Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami.doc

 


 

Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy 24 maja 2013:

DOCProjekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu - gminy.doc

DOCProjekt uchwaly w sprawie przyjęcia programu Partnerstwo dla rozwoju ekonomii społecznej.doc

DOCProjekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości od Spółdzielnii Mieszkaniowej.doc

DOCProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.doc

DOCProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.doc

DOCProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie cen i opłat za usługi komunalne.doc

DOCProjekt uchwały w sprawie dierżawy gruntu od Spółdzielnii Mieszkaniowej.doc


Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy 26 marca 2013:


DOCProjekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.doc

DOCProjekt uchwały w sprawie fundusz sołecki 2014 rok.doc

DOCProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami.doc

DOCProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy.doc

DOCProjekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnów Opolski.doc

DOCProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.doc

DOCProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.doc

DOCXStrategia rozwoju gminy Tarnów Opolski..docx

DOCProjekt uchwały w sprawie przystąpienie do projektu pn. Zapobieganie wykluczenu cyfrowemu.doc

DOCProjekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w Walidrogach.doc

DOCXProjekt uchwały w sprawie zwolnienia ZGKiM z wpłaty nadyżki..docx

DOCProjekt uchwały w sprawie wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorcy.doc

DOCProjekt uchwały w sprawie uchylenie uchwały regulaminu czystości i porządku w gminie.doc

DOCProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.doc

DOCProjekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w Kosorowicach.doc

 


 


Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy 28 stycznia 2013:


DOCProjekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnów Opolski.doc

DOCProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.doc

DOCProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.doc

DOCProjekt ucyhwały w sprawie uchwałenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.doc

DOCProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu GOPS w Tarnowie Opolskim.doc

DOCProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Miedziana.doc

( z powodu zbyt dużej wielkości pliku, Plan Odnowy Miejscowości Miedziana na lata 2013-2020  jest do wglądu w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski,  pokoj nr. 4) 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Mientus
Data wytworzenia: 2013-01-16