Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry w poszczególnych Referatach Urzędu Gminy

Wydział Finansowo – Budżetowy prowadzi następujące rejestry:

1.Rejestr wymiarowy:
• łącznych zobowiązań pieniężnych,
• podatku rolnego,
• podatku od nieruchomości,
• podatku leśnego.

2.Rejestr przypisów i odpisów:
• łącznych zobowiązań pieniężnych,
• podatku rolnego,
• podatku od nieruchomości,
• podatku leśnego.

3. Rejestr umorzeń,odroczeń i rozłożeń na raty.
4. Karty gospodarstw.
5. Karty nieruchomości.

6. Rejestr wymiarowy:
• podatku od nieruchomości od osób prawnych,
• podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych,

7. Rejestr przypisów i odpisów:
• podatku od nieruchomości od osób prawnych,
• podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych,
• zestawienie przypisów i odpisów za wieczyste użytkowanie gruntów.

8. Ewidencja podatku VAT
• Rejestr sprzedaży,
9. Rejestr zaświadczeń

Dane udostępniane są podatnikom na ich wniosek, organom egzekucyjnym oraz wykaz udzielonych umorzeń przedsiębiorcom wywieszany jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim.


Referat Organizacyjny prowadzi następujące rejestry:
1. Rejestr uchwał Rady Gminy,
2. Rejestr interpelacji i wniosków radnych,
3. Rejestr wniosków komisji rady gminy,
4. Rejestr jednostek organizacyjnych Gminy,
5. Rejestr jednostek pomocniczych Gminy,
6. Rejestr zarządzeń Wójta jako Organu Gminy.
Powyższe rejestry dostępne są do wglądu w Biurze Rady Gminy, pok. nr 8 (Biuro Rady Gminy) w godzinach pracy Urzędu Gminy.
7. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw wydanych przez Wójta Gminy,
8. Rejestr petycji
9. Rejestr zarządzeń Wójta jako Kierownika Urzędu Gminy,
11. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
10. Rejestr skarg i wniosków – udostępniany jest osobom w zakresie ich dotyczącym oraz dla instytucji i organizacji do tego upoważnionych. Dane zawarte w rejestrze podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych. Udostępnianie danych następuje na pisemny, umotywowany wniosek złożony zgodnie z art.29 ust.3 cyt. ustawy. Rejestr prowadzony jest w pok nr 6(Sekretariat).

 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-03-2004
  przez: Jolanta Bioły
 • opublikowano:
  05-03-2004 12:30
  przez: Jolanta Klama
 • zmodyfikowano:
  17-01-2017 11:45
  przez: Jolanta Bioły
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Tarnów Opolski
  odwiedzin: 3570
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×