Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- na świadczenia ochrony ubezpieczeniowej na rzecz gminy - termin do 29.11.08r.

Tarnów Opolski dnia 02 listopada 2005 r.

 

 

GMINA TARNÓW OPOLSKI z siedzibą w Tarnowie Opolskim, Urząd Gminy ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Op., działając w oparciu o ustawę z dn. 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

 

 

OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY NA

 

ŚWIADCZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ NA RZECZ

 GMINY ORAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH

W PONIŻSZYM ZAKRESIE:

 

ZADANIE

RODZAJ UBEZPIECZENIA

OZNACZENIE WG CPV

 

ZADANIE A1

UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ:

 

-          Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

 

-          Z TYTUŁU POSIADANIA NIERUCHOMOŚCI

 

-          OC ZA PRODUKT

 

CPV 66 337 000-1

 

 

 

 

ZADANIE A2

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW WYCOFANIA I USUNIĘCIA PRODUKTU Z RYNKU

 

CPV 66 336 320-3

 

ZADANIE B

 

UBEZPIECZENIA MIENIA

 

CPV 66 336 000-4

 

 

W tym:

 

 

 

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA

 

I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

 

CPV 66 336 100-5

 

CPV 66 336 310-0

 

 

UBEZPIECZENIE MIENIA I WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM, RABUNKU, DEWASTACJI I SZYB OD STŁUCZENIA

 

CPV 66 336 000-4

 

 

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD RYZYK WSZYSTKICH

 

CPV 66 332 000-6

 

ZADANIE C

 

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

 

 

 

W tym:

 

 

 

UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

 

CPV 66 337 100-2

 

 

UBEZPIECZENIE AC

 

CPV 66 334 100-1

 

 

UBEZPIECZENIE NNW

 

CPV 66 331 100-0

 

ZADANIE D

 

UBEZPIECZENIE CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

 

CPV 66 331 100-0

 

 

 

 

 

 

Termin realizacji zamówienia.                          

 

Termin realizacji zamówienia:  od dnia 30.11.2005 do dnia 29.11.2008r,

 

z zastrzeżeniem terminów przewidzianych w SIWZ.

 

 

Warunki wymagane od uczestników postępowania.                                   

 

O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki określone
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

 

 

Informacje o składaniu ofert częściowych i ofert wariantowych.       

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na zadanie A+B (łącznie), oddzielnie na zadanie C, oddzielnie na zadanie D.

 

 

Dodatkowe informacje.                      

 

Dodatkowe informacje na temat postępowania oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy 46-050 Tarnów Op. ul. Dworcowa 6, w  godz. od 8.00 do 15.00, tel. (0-77) 464 42 82/ fax (077) 464 41 33

 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

 

w zakresie przedmiotu zamówienia: broker ubezpieczeniowy: Witold Marschall, tel. (0-77) 442 72 10, tel. kom. 0 691 537 527;

 

w zakresie procedury przetargowej: Bernard Friedla – Sekretarz Gminy tel. (0-77) 464 42 82, w godzinach 8.00.-15.00, od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.                            

 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego tj. 46-050 Tarnów Op. ul. Dworcowa 6, do dnia: 18 listopada 2005 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w  dniu 18 listopada 2005 r. o godz. 12.15. Należy dodać dopisek: „Oferta na ubezpieczenie.”

 

                                                                                                                      

 

Kryteria oceny ofert.                          

 

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi  kryteriami:

 

ZADANIE A1

 

A.   cena oferty                                                 50%

 

B.   klauzule dodatkowe                                     20%

 

C.   wyłączenia standardowe ochrony ubezp.        5 %

 

D.   warunki ubezpieczenia                                25%

 

 

ZADANIE A2

 

A.   cena oferty                                                 50%

 

B.   klauzule dodatkowe                                     20%

 

C.   warunki ubezpieczenia                                30%

 

 

ZADANIE B

 

A.   cena oferty                                                 50%

 

B.   klauzule dodatkowe                                     20%

 

C.   warunki ubezpieczenia                                30%

 

 

ZADANIE C

 

A.   cena oferty                                                 50%

 

B.   klauzule dodatkowe                                     25%

 

C.   warunki ubezpieczenia                                25%

 

 

ZADANIE D

 

A.   cena oferty                                                 50%

 

B.   klauzule dodatkowe                                     20%

 

C.   warunki ubezpieczenia                                30%

 

 

Zamówienie A+B zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta na zadanie A+B uzyska największą liczbę punktów. Zadanie C zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta na zadanie C uzyska największą ilość punktów. 

 

Zadanie D zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta na zadanie D uzyska największą ilość punktów. 

 

 

Termin związania ofertą.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

 

Zygmunt Cichoń

 

Wójt Gminy

 

informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę