Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowościach Miedziana i Kosorowice

Projekt

 

Uchwała Nr XXII/…./2020

Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 26 października 2020 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w  miejscowościach Miedziana i Kosorowice

 

 

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§1 Nadaje się nazwę „Firmowa” ulicy położonej we wsiach Miedziana i Kosorowice na części działek nr 65/12 ark. mapy 2 obręb Miedziana i nr 393/2 ark. mapy 3 obręb Kosorowice.

§2 Położenie i przebieg ulicy przedstawia załącznik graficzny, stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

§3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ dr Rudolf Urban

 

 

Załącznik do uchwały nr XXII/      /2020

                                                     Rady Gminy Tarnów Opolski

                                                     z dnia 26 października 2020 r.

 

 

Uzasadnienie

            Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, podejmowanie uchwał, w sprawie nazw ulic, placów publicznych, mostów oraz wznoszenia pomników, należy do wyłącznej kompetencji właściwości rady gminy. Ustalenie nowej nazwy ulicy, będącej przedmiotem niniejszej uchwały wiąże się z potrzebą zapewnienia prawidłowej numeracji porządkowej, położonych w jej sąsiedztwie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę, zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów (Dz.U. z dnia 2 luty 2012 r., poz. 125). Działki na których zlokalizowana jest droga stanowią własność gminy Tarnów Opolski. Nadanie nowopowstałej ulicy nazwy „Firmowa” jest zgodne z propozycją Rady Sołeckiej wsi Miedziana i Kosorowice.
 

PDFProjekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowościach Miedziana i Kosorowice.pdf