Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt uchwały wsprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski

UCHWAŁA NR   XXII/…/2020

RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 26 października 2020 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 5  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Tarnów Opolski:

1) od gruntów :

  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,95 zł od 1 m² powierzchni,
  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,99 zł od 1 ha powierzchni,
  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,40 zł od 1 m² powierzchni,
  4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802 oraz  poz. 1086) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy,  jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,28 zł od 1 m² powierzchni,

  2) od budynków lub ich części :

  1. mieszkalnych 0,85 zł od 1 m²  powierzchni użytkowej,
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 23,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 11,62  zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
  4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5,06 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
  5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

  3) od  budowli :  2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia        
      12 stycznie 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1170 ze zm.).

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski .

     §   3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XII/95/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski ( Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2019 r. poz. 3334).          

 

    § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                  /-/ Rudolf Urban

 

 

Uzasadnienie

                    Stosownie do treści art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) nie ustala wysokości konkretnych stawek podatku od nieruchomości. Stawki podatku od nieruchomości nie mogą jednak przekroczyć maksymalnych ustalonych dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania. Górne granice stawek kwotowych określa minister właściwy ds. finansów publicznych w drodze obwieszczenia ( Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 – M.P. z 2020r. poz. 673). Stawki górne corocznie ulegają zmianie na następny rok podatkowy. Zatem na rok 2021, w stosunku do roku poprzedniego proponuje się zmiany stawek podatkowych. Projekt uchwały zakłada podwyższenie stawek podatkowych dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania m.in.

- budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o 0,50 zł od 1 m² powierzchni,

-budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego o 0,50 zł od 1 m² powierzchni,

- gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego o 0,10 zł od 1 m² powierzchni,

- gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków o 0,06  od 1 m² powierzchni.

                Pozostałe stawki są proponowane na poziomie stawek maksymalnych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat na rok 2021.

 

PDFProjekt uchwały wsprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski.pdf