Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika

Projekt

Uchwała Nr XXII/…./2020

Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 26 października 2020 r.

 

w sprawie wzniesienia pomnika

 

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§1 1. Wyraża się zgodę na wzniesienie pomnika upamiętniającego ofiary wywózki mieszkańców gminy na teren byłej ZSRR.

2. Pomnik zostanie usytuowany w granicach działki 125/2 ark. mapy 9 obręb Kosorowice zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

§3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ dr Rudolf Urban

 

DOCXProjekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika.docx