Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała.XXII.179.2020 w sprawie wzniesienia pomnika

                                                                       UCHWAŁA NR XXII/179/2020
                                                                       RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
                                                                       z dnia 26 października 2020 r.w sprawie wzniesienia pomnika


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na wzniesienie pomnika upamiętniającego ofiary wywózki mieszkańców gminy na teren byłej ZSRR.

2. Pomnik zostanie usytuowany w granicach działki 125/2 ark. mapy 9 obręb Kosorowice zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy Województwa Opolskiego.

                                                                                                                                                                                                                               
 

                                                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                /-/  dr Rudolf Urban

 

PDFUchwała.XXII.179.2020 w sprawie wzniesienia pomnika.pdf