Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała.XXII.180.2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Tarnów Opolski

UCHWAŁA NR XXII/180/2020
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
z dnia 26 października 2020 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Tarnów Opolski

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Tarnów Opolski:

1) od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,92 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,99 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,31 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802 oraz poz. 1086) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,28 zł od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych 0,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 23,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 11,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli : 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznie 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1170 ze zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski .

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XII/95/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2019 r. poz. 3334).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 

                                                                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                          /-/ dr Rudolf Urban

 

PDFUchwała.XXII.180.2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Tarnów Opolski.pdf