Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała.XXII.181.2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w  miejscowościach Miedziana i Kosorowice

UCHWAŁA NR XXII/181/2020
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
z dnia 26 października 2020 r.

 

sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowościach Miedziana i Kosorowice

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się nazwę „Firmowa” ulicy położonej we wsiach Miedziana i Kosorowice na części działek nr 65/12 ark. mapy 2 obręb Miedziana i nr 393/2 ark. mapy 3 obręb Kosorowice.

§ 2. Położenie i przebieg ulicy przedstawia załącznik graficzny, stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

                                                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                                         /-/ dr Rudolf Urban

 

PDFUchwała.XXII.181.2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w  miejscowościach Miedziana i Kosorowice.pdf