Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała.XXII.182.2020 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nakło

UCHWAŁA NR XXII/182/2020
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
z dnia 26 października 2020 r.

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nakło


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nakło.
2. Granice sporządzenia planu miejscowego wskazano na załączniku do uchwały.
3. Integralną część niniejszej uchwały stanowi załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego planem w skali 1:25000. Granice obszaru planu zgodne są z granicą obrębu, jedynie w południowo - wschodniej części planu granica obszaru została pomniejszona o część zawartą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "IZBICKO II" (uchwała nr IX/58/2003).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy Tarnów Opolski.

 

                                                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                          /-/ dr Rudolf Urban

 

PDFUchwała.XXII.182.2020 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nakło.pdf