Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protpkół z dnia 23.11.2020r. z konsultacji do projektu Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Op. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publiczne

Protokół

z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie „w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy  gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2021”.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr OR.0050.250.2020 r.  Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 202 r.” w terminie od dnia 9 listopada 2020 r. do 19 listopada 2020r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne ww. Programu.

Na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej Gminy,  stronie internetowej Gminy , na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy umieszczono ogłoszenie o  konsultacjach wraz z projektem Programu.

Opinie i uwagi można było zgłaszać:

-    pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Tarnów Opolski,  ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-mail:  
  • lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6 , 46-050 Tarnów Opolski

pisemnie  w postaci opinii, której formularz jest załącznikiem do zarządzenia w terminie określonym w zarządzeniu. W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i tryb przeprowadzenia konsultacji.

W wyznaczonym terminie nie zgłoszono uwag, opinii i wniosków do przedstawionego projektu Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 r.”

Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/317/2010 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 8 listopada  2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, informację o wynikach konsultacji społecznych podaje się do wiadomości  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnów Opolski, w siedzibie Urzędu Gminy w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń.

 

Tarnów Opolski, 23 listopada 2020 r.
Sporządził: Janusz Borowiak

 

PDFProtpkół z dnia 23.11.2020r. z konsultacji do projektu Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Op. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publiczne.pdf