Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- remont chodnika na ul.Św.Marcina Tarnów Opolski - termin do 05.04.06r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
tel. 077/4644132, ogłasza przetarg nieograniczony na:

• Remont chodnika na ul. Św. Marcina w Tarnowie Opolskim przy Kościele Św. Marcina.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.05.2006r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w pokoju  nr 2 Urzędu Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami:
Zbigniew Bahryj - pok. nr 2, Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, tel. (077) 4644132 wew. 25
Termin składania ofert upływa dnia 05.04.2006 godz. 9.30
Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.04.2006 godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego.
Zapieczętowaną kopertę oznaczoną: „Remont chodnika na ul. Św. Marcina w Tarnowie Opolskim przy kościele Św. Marcina” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 2, Urząd Gminy Tarnów Opolski.
Klasyfikacja wg CPV – 45233252-0; 45231112-3.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
• spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych
• posiadają referencje w zakresie prac brukarskich w wysokości co najmniej 75.000,00 złotych popartymi referencjami od poprzednich inwestorów zaświadczającymi zrealizowanie zadań jako główny wykonawca i ich wartości (co najmniej 2).
• profil działania wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia
Kryteria oceny ofert :
• cena oferty - 100 %

 

informację wytworzył(a): Jolanta Bioły
za treść odpowiada: Małgorzata Łukomska
data wytworzenia: 20.03.2006