Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym- sieć tranzytowa wodociagowa z Miedzianej do Kątów Op.-termin do 30.11.06r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Gmina Tarnów Opolski, tel. 077/4644132, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.:
„Sieć tranzytowa wodociągowa z m. Miedziana do m. Kąty Opolski wraz z zasilaniem stacji pomp w m. Miedziana.”
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie 3170 m sieci tranzytowej wodociągowej o średnicy 160 mm wraz z hydrantami i przewiertami pod torami i drogą wojewódzką oraz zasilanie stacji pomp w wodę.
 
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.11.2006r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami:
Zbigniew Bahryj - pok. nr 2, Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6,
 tel. (077) 4644132 wew. 25
Termin składania ofert upływa dnia 14.06.2006 godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.06.2006 godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego.
Zapieczętowaną kopertę oznaczoną: „Sieć tranzytowa wodociągowa z m. Miedziana do m. Kąty Opolski wraz z zasilaniem stacji pomp w m. Miedziananależy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 2, Urząd Gminy Tarnów Opolski.
Ogłoszenie zostało przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 20.04.2006r.
Wadium: 11 500 zł
Klasyfikacja wg CPV – 45232150-8, 45233223-8.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
§          Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
§          Dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
§          Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
§          Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
§          Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych.
§          Wykonali w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 3,5 km sieci wodociągowej lub przewodów tłocznych kanalizacyjnych o średnicy przynajmniej 90 mm.
Kryteria oceny ofert :
§          cena oferty - 100 %
Metryczka
  • opublikowano:
    02-05-2006 14:17
    przez: Jolanta Bioły
  • zmodyfikowano:
    12-07-2006 10:00
    przez: Jolanta Bioły
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: