Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski

 ROK 2019

 • Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w dniu 14.03.2019 - organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy Gminy Tarnów Opolski
   
 • Kontrola Archiwum Państwowego w Opolu w dniu 15.02.2019 -  Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego
  -PDFProtokół z kontroli - Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego.pdf


ROK 2018

 Protokoły są do wglądu w pokoju Nr 6ROK 2017

 • Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu w dniach od 03.03.2017 do 17.03.2017 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim

Protokoły są do wglądu w pokoju Nr 6

 


ROK 2016


 

ROK 2015
 

 • Kontrola Samorządu Województwa Opolskiego w dniu 10.02.2015r realizacji operacji pn.:Utwardzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Raszowa" i "Budowa siłowni zewnętrznej  alternatywnego miejsca spotkań i wypoczynku w miejscowości Miedziana"
  - PDFProtokół z kontroli Samorządu Województwa Opolskiego z dnia 10.02.2015.pdf
   
 • Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przeprowadzona w dniach od 23.03.2015r do 29.05.2015r w zakresie gospodarki finansowej za 2014r oraz wybranych zagadnień za lata 2011r - 2013r i 2015r
  - PDFProtokół z kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30.07.2015r.pdf
   
 • Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w dniu 24.03.2015r realizacji operacji pn.:Siłownia zewnętrzna - miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji miejscowości Przywory.
   
 • Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w dniu 02.04.2015 do 03.04.2015r projektu pn.: "Wymiana/przebudowa sieci wodociągowej w Tarnowie Op. wraz z budową odcinka kanalizacji na ulicy Zapłotnej w Kosorowicach"
   
 • Kontrola Archiwum Państwowego w Opolu w dniu 10.04.2015r dot. Archiwum zakładowego Urzędu Gminy
   - PDFProtokół z kontroli Archiwum Zakładowego z dnia 10.04.2015.pdf
   
 • Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu od dnia 13.04.2015r do 04.05.2015r dot. prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej.

 

Protokoły są do wglądu w pokoju Nr 6


 

    ROK 2014

 • Kontrola Archiwum Zakładowego w Opolu w dniu 7.03.2014r w zakresie dokumentacji wywłaszczeniowej.
   
 • Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego  w dniu 6.05.2014r w zakresie realizacji operacji: "Mały wielki człowiek" realizowanej w ramach PROW 2007-2013
   
 • Kontrola Wojewody Opolskiego w dniu 7.05.2014r w zakresie organizacj,i przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
   
 • Kontrola okresowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddział w Opolu od dnia 29.07.2014r do 19.08.2014r z zakresu prawidłowości obliczania składek.

Protokoły są do wglądu w pokoju Nr 6


   

        ROK 2013

 • Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu w dniu 01.03.2013r. - kontrola kompleksowa.
   
 • Kontrola Archiwum Państwowego w Opolu w dniu 18.03.2013r.- kontrola problemowa archiwum zakładowego USC.
   
 • Kontrola Najwyższej Izby Kontroli w Opolu w dniach 16.04.-24.05.2013r. w zakresie organizacji sieci dróg powiatowych i gminnych z uwzględnieniem efektów realizacji NPPDL w latach 2010-2013.
   
 • Kontrola Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w dniu 13.12.2013r z realizacji zadania "usuwania wyrobów zawierających azbest".
   

Protokoły są do wglądu w pokoju Nr 6


 

ROK 2012

 • Kontrola Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu przeprowadzona w dniu 23.01.2012r w zakresie zgodności realizacji projektu o dofinansowanie.
   
 • Kontrola Archiwum Państwowego w Opolu przeprowadzona w dniu 30.03.2012r - kontrola ogólna archiwum zakładowego Urzędu Gminy.
 • Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przeprowadzona
  w dniu 14.05.2012r do 6.06.2012r w zakresie prawidłowości realizacji dochodów budżetu państwa w latach 2010r i 2011r
 • Kontrola Wojewody Opolskiego przeprowadzona w dniu 20.06.2012r
  w zakresie zadań obronnych. 

   
 • Kontrola Starostwo Powiatowe w Opolu Wydział Spraw Obywatelskich przeprowadzona w dniu 26.06.2012r. w zakresie 
  -organizacyjno-prawnym
  -planowania i ratownictwa
  -wykrywania zagrozeń, ostrzegania i alarmowania
  -szkolenia i upowszechnienia problematyki ochrony ludności 
  -zabezpieczenia logistycznego
  -planu OC

   
 • Kontrola Państwowa Inspekcja Pracy w dniach 3,4,5.10.2012r. 
  w zakresie
  realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy.

   
 • Kontrola Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 
  w dniu 9.11.2012r. w zakresie:
  - prawidłowości sporządzania aktów urodzeń 
  - prawidłowości sporządzania aktów małżeństw
  - prawidłowość sporządzania aktów zgonów
  - prawidlowość kompletowania dokumentacji stanowiącej podstawę sporządzania aktów starnu cywilnego

   
 • Kontrola Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 
  w dniu 9.11.2012r. w zakresie:
  - prawidłowość przechowywania ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorowych
  - zabezpieczenie przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich
  - wyposażenie pomieszczenia, w którym są przechowywane księgi stanu cywilnego w odpowiedni sprzęt oraz urządzenia

   
 • Kontrola Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w dniu 9.11.2012r. w zakresie:
  - sprawdzenie podstaw prawnych decyzji o zmianie imienia i nazwiska
  - weryfikacja dowodów zgromadzonych w sprawach
  - weryfikacja przekazania informacji o dokonanej zmianie do właściwych organów 
  -terminowość wydawania decyzji
  -terminowość przekazywania informacji o dokonanych zmianach
   

  Protokoły są do wglądu w pokoju Nr 6

   ROK 2011

 • Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu przeprowadzona w dniu 15.02.2011r
   
 • Kontrola Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadzona w dniu 17.02.2011 w zakresie realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
   
 • Kontrola Problemowa Archiwum Państwowego w Opolu przeprowadzona w dniu 3.03.2011r.w zakresie kompletności i uporządkowania materiałów archiwalnychw Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy Tarnów Opolski 
   
 • Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu przeprowadzona w dniu 18.03.2011
   
 • Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przeprowadzona w dniu 9.06.2011r w zakresie wykonywania zadań obronnych.
   
 • Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przeprowadzona w dniu od 23.08.2011-20.10.2011r w zakresie gospodarki finansowej za 2010r oraz wybranych zagadnień za lata 2009r i 2011r
   
 • Kontrola Najwyższej Izby Kontroli w Opolu przeprowadzona w dniu 29.09.2011r w zakresie organizacji wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 do obsługi wyborców niepełnosprawnych.

          Protokoły są do wglądu w pokoju Nr 6


 

ROK 2010

 • Kontrola Problemowa Archiwum Państwowego w Opolu przeprowadzona w dniu 22.03.2010r.w zakresie kompletności i uporządkowania materiałów archiwalnychw Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy Tarnów Opolski 
   
 • Kontrola Problemowa Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzona w dniu 22.10.2010r w zakresie dowodów osobistych i ewidencji ludności
 • Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzona  w dniu 6.12.2010r

  Protokoły są do wglądu w pokoju Nr 6 

 

ROK 2009

 • Kontrola doraźna Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przeprowadzona 28.01.2009-13.02.2009r w zakresie wybranych zamówień publicznych udzielonych przez gminę.
   
 • Kontrola problemowa Wojewody Opolskiego przeprowadzona w dniu 2.02.2009r w zakresie  organizacji przyjmowanych,rozpatrywanych i załatwianych skarg i wniosków.
   
 • Kontrola Wojewody Opolskiego przeprowadzona w dniu 21.05.2009r w zakresie wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej z zakresu OC.
   
 • Kontrola Problemowa Archiwum Państwowego w Opolu przeprowadzona w dniu 04.09.2009r.w zakresie kompletności i uporządkowania materiałów archiwalnychw Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy Tarnów Opolski 
 • Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu przeprowadzona w dniu 3.12.2009w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania i potrącania składek na ubezpieczenia.


  Protokoły są do wglądu w pokoju Nr 6 

 

ROK 2008

 • Kontrola Problemowa Archiwum Państwowego w Opolu przeprowadzona w dniu 03.10.2008r.w zakresie kompletności i uporządkowania materiałów archiwalnychw Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy Tarnów Opolski 
   
 • Kontrola Wojewody Opolskiego oddział Ewidencji Ludności i Wyznań Religijnych Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców OUW w Opolu przeprowadzona w dniu 24.10.2008r w zakresie rejestracji przedpoborowych.

  Protokoły są do wglądu w pokoju Nr 6 

 
ROK 2007

 • Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przeprowadzona w dniu 27.04.2007r. w zakresie realizacji zadań zleconych, dotyczących ewidencji działalności gospodarczej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski.
   
 • Kontrola Problemowa Archiwum Państwowego w Opolu przeprowadzona w dniu 30.04.2007r.w zakresie kompletności i uporządkowania materiałów archiwalnych w Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy Tarnów Opolski

              Protokoły są do wglądu w pokoju Nr 6

 


ROK 2006

 • Kontrola Opolskiego Urzędu  Wojewódzkiego w Opolu przeprowadzona w dniu 06.03.2006r. w zakresie organizacji  przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski.
   
 • Kontrola  Problemowa Archiwum Państwowego w Opolu  przeprowadzona w dniu 14.07.2006r.w zakresie kompletności i uporządkowania materiałów archiwalnych w Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy Tarnów Opolski
   
 • Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przeprowadzona w dniu 18.08.2006r. w zakresie wydawania decyzji administracyjnych o zmianie imion i nazwisk w Urzędzie Stanu Cywilnego w Tarnowie Opolskim.
   
 • Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przeprowadzona w dniu 18.08.2006r.w zakresie działalności i realizacji obowiązków Urzędu Stanu Cywilnego w Tarnowie Opolskim
   
 •  Kontrola Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu przeprowadzona w dniu 08.09.2006r. w zakresie sprawowania nadzoru nad realizacją umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości przez ANR.
   
 • Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu przeprowadzona w dniu 04.09.2006r. w zakresie wyjaśnienia błędów w dokumentach zgłoszeniowych i rozliczeniowych za okres od 1999 do 2006r.
   
 • Kontrola Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przeprowadzona w dniu 14.12.2006r.w zakresie ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

   Protokoły są do wglądu w pokoju Nr 6 
   

Rok  2005
 
 • Kontrola Problemowa Archiwum Państwowego w Opolu przeprowadzona w dniu 04.03.2005r.w zakresie kompletności i uporządkowania materiałów archiwalnych w Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy Tarnów Opolski.
 • Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu przeprowadzona w dniach 09,14,17,18.11.2005r.dotycząca realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy.

  Protokoły są do wglądu w pokoju Nr 6 
   

 

Metryczka
 • opublikowano:
  28-02-2007 09:17
  przez: Jolanta Bioły
 • zmodyfikowano:
  20-05-2019 14:26
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Tarnów Opolski
  odwiedzin: 4326
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×