Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów

Uchwała Nr XIII/81/03
Rady Gminy w Tarnowie Opolskim
z dnia 29 grudnia 2003rw sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów , określenia zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności tego podatku ,zarządzenie jego poboru w drodze inkasa określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.


Na podstawie art.18ust.2 pkt 8 ,art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r Nr 142 ,poz.1591, z 2002 r Nr 23 ,poz.220 , Nr 62 , poz.558,Nr 113,poz.984 , Nr 214, poz.1806 : z 2003r Nr 80, poz.717 / , art.13 i 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2002 r Nr 9 , poz.84 , Nr 200, poz. 1683 : z 2003r Nr 96, poz.874,nr 110 , poz.1039 i Nr 186 , poz.1888/,
Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala , co następuje:

§ 1


Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów
w wysokości 20,00 zł od jednego psa

§ 2


Podatku od posiadania psa nie pobiera się z tytułu posiadania psa utrzymywanego
w celu pilnowania gospodarstwa domowego – po jednym na każde gospodarstwo.

§ 3


Podatek pobiera się w wysokości połowy ustalonej stawki,
jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po 30 czerwca roku podatkowego .

§ 4


Podatek jest płatny z góry bez wezwania w terminie do dnia 15 maja
każdego roku lub w ciągu dwóch tygodni od wejścia w posiadanie psa.

§ 5


Zarządza się pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa.

§ 6


Inkasentami podatku od posiadania psów ustala się sołtysów.

§ 7


Ustala się wynagrodzenie za inkaso podatku od posiadania psów
w wysokości 5 % zainkasowanych kwot

§ 8Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 9


Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004r.