Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym-utwardzenie placu przy ul. Św. Marcina z budową miejsc postojowych w Tarnowie Opolskim -termin do 06.03.06r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
tel. 077/4644132, ogłasza przetarg nieograniczony na:
Utwardzenie placu przy ul. Św. Marcina z budową miejsc postojowych w m. Tarnów Opolski.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.05.2006r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w pokoju  nr 2 Urzędu Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami:
Zbigniew Bahryj - pok. nr 2, Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6,
 tel. (077) 4644132 wew. 25
Termin składania ofert upływa dnia 06.03.2006 godz. 9.30
Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.03.2006 godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego.
Zapieczętowaną kopertę oznaczoną: „Utwardzenie placu przy ul. Św. Marcina z budową miejsc postojowych w m. Tarnów Opolski” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 2, Urząd Gminy Tarnów Opolski.
Klasyfikacja wg CPV – 45233252-0; 45231112-3.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
• spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych
• posiadają referencje w zakresie prac brukarskich w wysokości co najmniej 140.000,00 złotych popartymi referencjami od poprzednich inwestorów zaświadczającymi zrealizowanie zadań jako główny wykonawca i ich wartości (co najmniej 2).
• profil działania wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia
Kryteria oceny ofert :
• cena oferty - 100 %

 

informację wytworzył(a): Jolanta Bioły
za treść odpowiada: Łukomska Małgorzata
data wytworzenia: 17.02.2006r
Metryczka
  • opublikowano:
    17-02-2006 11:25
    przez: Jolanta Bioły
  • zmodyfikowano:
    12-07-2006 10:01
    przez: Jolanta Bioły
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: