Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs ofert na realizację w 2006r. zadania publicznego w zakresie Pomocy Społecznej

Wójt Gminy Tarnów Opolski
ogłasza z dniem 31 lipca 2006r. otwarty konkurs ofert na realizację w 2006 roku zadania publicznego w zakresie:
POMOCY SPOŁECZNEJ
 
I.                    Nazwa zadania i formy zadania
Pomoc społeczna niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym.
1.      Forma realizacji zadania : świadczenie usług rehabilitacyjnych w domu świadczeniobiorców i w innych miejscach na terenie gminy Tarnów Opolski.
2.      Świadczeniobiorcami usług objętych ofertą mogą być jedynie osoby zamieszkałe na terenie gminy Tarnów Opolski.
II.                  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację
zadania w 2006r.
 
1.      Na realizację zadania w 2006r. przeznacza się kwotę w wysokości 11 000 złotych słownie : jedenaścietysięcyzłotych.
2.      Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
III.                Zasady przyznawania dotacji
1.      Wspieranie wykonania zadania i udzielanie dotacji następuje po podpisaniu umowy z wyłonionym w konkursie oferentem.
2.      Wójt Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji a tym samym podpisania umowy w przypadkach:
- gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
- gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 
 
 
IV.             Termin realizacji zadania
 
1.   Zadanie winno być wykonane do 15 grudnia 2006 roku.
2. Zadanie winno być wykonane zgodnie z zawartą umową oraz                  najwyższa   starannością .
V.         Termin składania ofert
1. Termin składania ofert upływa 30 dnia od ukazania się ogłoszenia.
2. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o woluntariacie ( Dz.U. nr 96, poz.873 ).
3. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają oferty według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. nr 193, poz. 1891).
4. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6 , I piętro pok. Nr 6
5. Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, I piętro pokój nr 6.
VI.      Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert
1.      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od ostatecznej daty przyjmowania ofert.
2.      Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty.
3.      Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Tarnów Opolski dokona wyboru oferty, która gwarantuje najwyższą jakość realizacji zadania i przedstawi ją do akceptacji Wójtowi.
4.      Ocena komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przedstawiana wójtowi, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyznania dotacji.
5.      Zatwierdzenie oferty przez Wójta jest podstawą do zawarcia umowy o wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie ustalonym przez strony.
6.      Ocena ofert dokonywana przez komisję konkursową odbywać się będzie  w oparciu o następujące kryteria:
- celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z ogłoszeniem,
- koszt realizacji projektu , w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji,
- posiadane doświadczenie oferenta w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze,
- potencjał ludzki, ekonomiczny i rzeczowy, jaki posiada oferent.
VII.                  Wysokość środków finansowych przyznanych na realizację przedmiotowego zadania publicznego w roku 2006 wynosi 
11 000 zł.
VIII.                 Postanowienia końcowe
1.      Dotowany podmiot zobowiązany będzie do :
 - wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania,
-   dostarczenia lub udostępnienia na wezwanie właściwej komórki Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim oryginałów dokumentów
( rachunków, faktur ) celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzeni właściwej dokumentacji z nią związanej.
2. Wyniki konkursu ogłasza się na tablicy ogłoszeń w terminie 14 dni od zakończenia postępowania konkursowego.
 
 
                                    Wójt Gminy Tarnów Opolski
Załącznik:
 

informację wytworzył(a): Jolanta Bioły
za treść odpowiada:
data wytworzenia: 31.07.2006r.