Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Termomodernizację budynku Urzędu Gminy Tarnów Opolski z budową kotłowni wodnej opalanej gazem ziemnym GZ50, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej -termnin składania 10.08.06r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina  Tarnów Opolski
tel. 077/4644132, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Termomodernizację budynku Urzędu Gminy Tarnów Opolski z budową kotłowni wodnej opalanej gazem ziemnym GZ50, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych lub częściowych.
Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.12.2006r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w pokoju  nr 2 Urzędu Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami:
Zbigniew Bahryj - pok. nr 2, Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6,
 tel. (077) 4644132 wew. 25
Termin składania ofert upływa dnia 10.08.2006 godz. 9.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.08.2006 godz. 09.15 w siedzibie Zamawiającego.
Zapieczętowaną kopertę oznaczoną: „Termomodernizację budynku Urzędu Gminy Tarnów Opolski z budową kotłowni wodnej opalanej gazem ziemnym GZ-50, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 2, Urząd Gminy Tarnów Opolski.
Klasyfikacja wg CPV – 45331100-7; 4533000-0; 45331100-1; 45111100-9.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
• spełniają wymogi określone w art. 22 i art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych
• posiadają referencje w zakresie prac instalacyjnych centralnego ogrzewania i termomodernizacyjnych o wartości i zakresie odpowiadające zlecanemu zadaniu .
• profil działania wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internatowej www.bip.tarnowopolski.pl
Kryteria oceny ofert :
• cena oferty - 100 %

ZAŁĄCZNIK:

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia poniżej 60.000 euro.doc
DOCFormularz Ofertowy.doc
DOCUMOWA projekt.doc
DOCPrzedmiar robót dociepleniowych.doc
DOCPrzedmiar robót - remont kotłowni i co.doc
DOCPrzedmiar robót elektrycznych.doc
DOCprojekt techniczny.doc
DOCSpecyfikacja techniczna.doc

Przetarg unieważniono !!!
Cena najniższej oferty przewyższała kwote jaką zamawiający przeznaczył na zadanie

informację wytworzył(a): Jolanta Bioły
za treść odpowiada: Zbigniew Bahryj
data wytworzenia: 01.08.2006r.