Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa placu zabaw w miejscowości Nakło, Budowa placu zabaw w miejscowości Raszowa

Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane
Budowa placu zabaw w miejscowości Nakło, Budowa placu zabaw w miejscowości Raszowa

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf

 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Budowa placu zabaw w miejscowości Nakło, Budowa placu zabaw w miejscowości Raszowa.pdf

Informacja z otwarcia ofert z dnia 25 sierpnia 2021 roku.
Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn. Budowa placu zabaw w miejscowości Nakło, Budowa placu zabaw w miejscowości Raszowa.

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdfInformacja z dnia 25 sierpnia 2021 roku o kwocie którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Dotyczy: Postępowania 2021/BZP 00134311/01 pn. Budowa placu zabaw w miejscowości Nakło, Budowa placu zabaw w miejscowości Raszowa.

PDFInformacja o kwocie którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „Budowa placu zabaw w miejscowości Nakło, Budowa placu zabaw w miejscowości Raszowa”

Numer sprawy: ZPE.271.01.2021

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00134311/01 

Przetarg został opublikowany dnia 02.08.2021r. na stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl/

Identyfikator postępowania: a4d9eb14-61a7-40aa-be28-49feb4a24ef6

DOCXIdentyfikator post epowania na Mini portalu UZP.docx

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

DOCSWZ- Modyfikacja.doc

DOCSWZ.doc

PDFSWZ.pdf

PDFZałącznik nr 1b NAKŁO PRZEDMIAR.pdf

PDFZałącznik nr 1a NAKŁO PROJEKT TECHNICZNY.pdf

PDFZałącznik nr 1c NAKŁO STWiOR.pdf

PDFZałącznik nr 2a RASZOWA PROJEKT TECHNICZNY.pdf

PDFZałącznik nr 2b RASZOWA PRZEDMIAR.pdf

PDFZałącznik nr 2c RASZOWA STWiOR.pdf

DOCzałącznik nr 3 wzór Formularza Ofertowego;.doc

DOCZałącznik nr 4 wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc

DOCZałącznik nr 5 projektowane postanowienia umowy zawarte we Wzorze umowy dla.doc

DOCXzałącznik nr 6 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.docx

DOCZałącznik nr 7 do Oswiadczenie dot. grupy kapitalowej.doc

DOCSWZ- Modyfikacja09.08.2021.doc

PDFPytanie i odpowiedź do SWZ.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf