Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - przebudowa posadzek w salach lekcyjnych i korytarzach Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim - termin składania 24.07.06r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina  Tarnów Opolski
tel. 077/4644132, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przebudowa posadzek w salach lekcyjnych i korytarzach Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych lub częściowych.
Termin realizacji zamówienia: do dnia 06.09.2006r. (w salach lekcyjnych do dnia 28.08.2006r.)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w pokoju  nr 2 Urzędu Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami:
Zbigniew Bahryj - pok. nr 2, Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6,
 tel. (077) 4644132 wew. 25
Termin składania ofert upływa dnia 24.07.2006 godz. 9.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.07.2006 godz. 09.15 w siedzibie Zamawiającego.
Zapieczętowaną kopertę oznaczoną: „Przebudowa posadzek w salach lekcyjnych       i korytarzach Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim”
należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 2, Urząd Gminy Tarnów Opolski.
Klasyfikacja wg CPV – 45453000-7
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
• spełniają wymogi określone w art. 22 i art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych
• posiadają referencje w zakresie prac układaniu posadzek popartymi referencjami od poprzednich inwestorów zaświadczającymi zrealizowanie zadań jako główny wykonawca i ich wartości (co najmniej 2).
• profil działania wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej www.bip.tarnowopolski.pl
Kryteria oceny ofert :
• cena oferty - 100 %

Załączniki:
DOCSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro .doc
DOCUMOWA projekt.doc
DOCFormularz Ofertowy.doc
DOCPrzedmiar robót..doc
DOCSpecyfikacjia techniczna cz 1.doc
DOCSpecyfikacjia techniczna cz 2.doc

Wybrano ofertę firmy NOVITA SA ul.Dekoracyjna 3 Zielona Góra
Oferta była najkorzystniejsza cenowo (najniższa cena)
informację wytworzył(a): Jolanta Bioły
za treść odpowiada: Zbigniew Bahryj
data wytworzenia: 14.07.2006r.