Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego

 Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego

 
       Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej. Władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności. W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie wprowadzono Ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wraz z późniejszymi zmianami .Nakłada ona na gminy podjęcie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.
Zespół interdyscyplinarny w naszej gminie został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy w dniu 19 września 2011roku.
W skład zespołu wchodzi dziesięć osób, są to przedstawiciele:
-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
-Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
-Komendy Miejskiej Policji,
-Gimnazjum Publicznego,
-Służby Zdrowia,
-Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych,
-kurator zawodowy dla dorosłych,
-kurator zawodowy do spraw rodziny i nieletnich,
-psycholog,
-terapeuta.
Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów wchodzących w skład zespołu oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez:
-diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
-podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
-inicjowanie interwencji w środowisku.
 
                                                                           Kierownik GOPS
                                                                         Halina Pacholczuk
 
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Kier Halina Pacholczuk
Data wytworzenia: 19.09.2011