Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na obsługę bankową budżetu Gminy Tarnów Opolski i podległych jej jednostek organizacyjnych

Tarnów Opolski, 10.11.2021 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Nazwa zamówienia : Obsługa Bankowa budżetu Gminy Tarnów Opolski i podległych jej jednostek Organizacyjnych

Zamawiający zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Banku Spółdzielczego w Krapkowicach.


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


 

Tarnów Opolski, 03.11.2021 r.
 

Aktualizacja danych do zapytania ofertowego na obsługę  bankową budżetu Gminy Tarnów Opolski
i podległych jej jednostek organizacyjnych 

 

W załączniku do zapytania ofertowego błędnie wpisano liczbę miesięcy na jaki składana jest oferta. Jest  48 miesięcy, winno być 36 miesięcy.

Właściwy załącznik dołączamy do zapytania ofertowego.

Z poważaniem
Skarbnik Gminy
 /-/ Aneta Knapik


ZAPYTANIE OFERTOWE

NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ  BUDŻETU  GMINY  TARNÓW OPOLSKI
I PODLEGŁYCH JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH


I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Gmina Tarnów Opolski

Adres: ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski

Numer telefonu: (77) 4640851

Numer faxu: (77) 4644282

Strona internetowa: www.tarnowopolski.pl

Adres poczty elektronicznej: ug@tarnowopolski.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek od 7:00 do 16:00, wtorek - czwartek od 7:00 do 15:00, piątek od 7:00 do 14:00            

NIP: 9910462831

REGON: 531413283


II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)


III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa Gminy Tarnów Opolski oraz gminnych jednostek organizacyjnych wymienionych poniżej:

  1. Urząd Gminy Tarnów Opolski,
  2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim,
  3. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim,
  4. Przedszkole Publiczne w Kosorowicach,
  5. Przedszkole Publiczne w Przyworach,
  6. Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim,
  7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle,
  8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Opolskich,
  9. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim.

 

Liczba jednostek może ulec zmianie w następstwie zmian organizacyjnych w trakcie trwania umowy. W przypadku powołania nowych jednostek bądź wyodrębnienia nowych rachunków bankowych tych jednostek, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia, ofertą wykonawcy oraz zawartą umową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prowadzonych w poszczególnych jednostkach rachunków bankowych, bez konieczności zmiany umowy na kompleksową obsługę bankową Gminy Tarnów Opolski oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego Gminy Tarnów Opolski oraz rachunków pomocniczych,

b) otwarcie i prowadzenie rachunków jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski

c) zapewnienie dostępu do bankowości elektronicznej, jednolitego do prowadzenia wszystkich rachunków Zamawiającego w wersji wielostanowiskowej, spełniającego standardy bezpiecznej komunikacji

d) realizacja zleceń płatniczych,

e) przyjmowanie wpłat gotówkowych,

f) dokonywanie wypłat gotówkowych,

g) możliwość otwierania i zamykania w trakcie umowy rachunków pomocniczych na wniosek gminy oraz jej jednostek organizacyjnych,

h) lokowanie środków na negocjowanych lokatach terminowych.

i) przyjmowanie i przechowywanie w depozycie banku przedmiotów  i dokumentów.

j) możliwość oprocentowania rachunku bieżącego (podstawowego) Gminy Tarnów Opolski.

k) możliwości zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym Gminy Tarnów Opolski na pokrycie niedoboru budżetu do wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale budżetowej Gminy Tarnów Opolski. W ciągu ostatnich 5 lat, maksymalna kwota kredytu krótkoterminowego wynosiła 1.000.000,00 zł.

 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych:

a) za otwarcie i zamknie rachunku bankowego,

b) od wpłat własnych Zamawiającego i jednostek organizacyjnych,

c) od wypłat gotówkowych ze wszystkich rachunków zamawiającego i jednostek organizacyjnych,

d) za otwarcie rachunku lokat terminowych,

e) od wydawanych zaświadczeń i opinii bankowych,

f) za bankowość elektroniczną,


4. Oferent zobowiązuje się do zagwarantowania oprogramowania umożliwiającego codzienne wydruki wyciągów bankowych.


5. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej, Bank umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego.


6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakładania w innych bankach negocjowanych lokat terminowych ustalanych na zasadach rynkowych.


7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowy na obsługę bankową z

Gminą Tarnów Opolski i oddzielnie z każdą jednostką organizacyjną. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powołania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.


8. Termin wykonania zamówienia – od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.


9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Ofertę mogą złożyć wykonawcy, którzy posiadają siedzibę lub oddział na terenie Gminy Tarnów Opolski i złożą w terminie ofertę pisemną zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym wraz z dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. Zaświadczenia Komisji Nadzoru Bankowego, Narodowego Banku Polskiego lub inny dokument wykazujący uprawnienia do działalności bankowej na terenie RP.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu wzoru umowy bankowej w ciągu 14 dni od dnia wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej. Umowa winna być sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1896 ze zm.).


10. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami w czasie pracy urzędu jest:

Aneta Knapik – Skarbnik Gminy, tel.: 77 4640878, skarbnik@tarnowopolski.pl.


11. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1) Oferent przystępujący do przetargu winien zapoznać się z treścią niniejszej specyfikacji  istotnych warunków zamówienia i przygotować ofertę zgodnie z jej postanowieniami.

2) Ofertę należy przygotować na podstawie wzoru formularza, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego,

3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej,

4) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składnia oferty w siedzibie zamawianego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis:

 

„Oferta na obsługę bankową budżetu Gminy Tarnów Opolski                      
i podległych jej jednostek organizacyjnych"

 

5) Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

6) Zamawiający  nie dopuszcza  składanie ofert częściowych,

7) Zamawiający  nie  dopuszcza  składania ofert wariantowych,

8) Oferent nie może dokonać zmian ani też wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

9) Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.


12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: punkt obsługi klienta Urzędu Gminy Tarnów Opolski, pocztą na adres   46-050 Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6   lub   pocztą elektroniczną   na   adres  do dnia 05.11.2021 r. do godz. 11:00.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, zgodnie z wyborem zamawiającego (pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną)

 

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Kryteria oceny ofert :

Cena obsługi bankowej – 90%

Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku bieżącym – 5 %

Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym – 5 %


1) Opłata za prowadzenie rachunku (miesięczna),będzie liczona według poniższego wzoru:

P= (Cno1/Cbo1) x 90 pkt

gdzie :

P-liczba punktów

Cno1 – cena najniższa spośród złożonych ofert

Cbo1- cena badanej oferty
 

2) Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych - WIBID 1M korygowany wskaźnikiem banku dla określenia kryterium oceny przyjmuje się zasadę proporcjonalności :

P= (Obo2/Ono2) x 5 pkt

gdzie :

P-liczba punktów

Obo2- oprocentowanie badanej oferty

Ono2 – oprocentowanie najwyższe spośród złożonych ofert

 

3) Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym, (WIBOR 1M + marża)  będzie obliczane według wzoru:

P= (Ono3/Obo3) x 5 pkt

 

gdzie :

P-liczba punktów

Ono2 – oprocentowanie kredytu najniższe spośród złożonych ofert

Obo3- oprocentowanie kredytu badanej oferty

3) Stosując przyjęte wyżej wzory zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów

 

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 


 

Załącznik do zapytania ofertowego

 

 

..............................................                                               

Nazwa i adres firmy (oferenta)

 

 

 

OFERTA  NA  OBSŁUGĘ  BANKOWĄ  BUDŻETU  GMINY TARNÓW OPOLSKI

 

Zamówienie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)

 

W związku z ogłoszeniem dotyczącym obsługi bankowej budżetu Gminy Tarnów Opolski oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie 48 miesięcy od dnia podpisania umowy składamy niniejszą ofertę:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym zamówienia w sposób następujący:

1) cena obsługi bankowej (miesięczna):

- …………………………………………………………………..

-…………………………………………………………………….

-……………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………..

- ..……………………………………………………………………. 

-……………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………..

- ..…………………………………………………………………….   

-……………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………..

- ..…………………………………………………………………….   

-……………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………..

- ..…………………………………………………………………….        

2)  oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy Tarnów Opolski  ………… %

3) oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym…………..%.......…………………………………………………………………


2. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń i akceptujemy w niej zawarte warunki.
 

3. Otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą .

 

 

 

 

...................................................                                            …………………………………………………

                 (Data)                                                                   ( podpis i pieczątka  osób upoważnionych)