Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowie Opolskim

Załącznik do Uchwały

Nr XXXV111/245/2002 Rady Gminy
w Tarnowie Opolskim z dnia
5 czerwca 2002 roku

 

 

STATUT
Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowie Opolskim


 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Opolskim, zwana dalej 'Biblioteką" jest instytucją kultury powołaną dla upowszechniania czytelnictwa.

2. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

3. Biblioteka działa w ramach krajowej sieci bibliotecznej.

                       §2

1. Terenem działania biblioteki jest gmina Tarnów Opolski. .
2. Siedzibą biblioteki jest Tarnów Opolski, Osiedle Zakładowe 7.

                                             §3

1. Organizatorem biblioteki jest gmina Tarnów Opolski.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smółki w Opolu.

 

                                             §4

Biblioteka używa podłużnej pieczęci o treści: Gminna Biblioteka Publiczna; ul. Osiedle Zakładowe 7; 46-050 Tarnów Opolski.

 

 

II. PRAWNE PODSTAWY DZIAŁANIA

                                            §5

Biblioteka działa w oparciu o przepisy:

1. Ustawy z dnia 27 czerwca]997r. o bibliotekach (1)7.U.Nr 85,po/.539 z póżn.zm.).

2. Ustawy z dnia 28 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 1996r. Nr 13,po/...74/. póżn. /.m.).

3. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.z 1997r. Nr l 10. póz. 721 z póżn. zm..).

4. Postanowień niniejszego statutu.

 

 

III. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

                                        § 6

 

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców gminy łamów Opolski oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

 

                                        § 7

 

Do szczegółowych zadań biblioteki należy:

1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

2. Udostępnianie zbiorów poprzez wypożyczanie ich na zewnątrz i na miejscu oraz stosowanie wypożyczeń międzybibliotecznych.

3. Prowadzenie działalności informacyjno- bibliograficznej.

4. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom chorym i nie pełnosprawnym.

5. Popularyzacja książki i czytelnictwa.

6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwoju czytelnictwa i zaspokajania potrzeb edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców gminy.

7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

 

                                            §8

 

Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokojenia potrzeb czytelniczych oraz realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

 

                                                    § 9

1. Usługi biblioteki są ogólnodostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Opłaty mogą być pobierane:

- za usługi informacyjne, bibliograficzne wypożyczenia międzybiblioteczne

- w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne

- za nie zwrócone materiały biblioteczne

- za uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych.

 

                                               § 10

Zasady i warunki korzystania ze zbiorów bibliotecznych określa regulamin nadany przez dyrektora biblioteki.


 

IV. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

    §11

1. Działalnością biblioteki kieruje dyrektor, który organizuje jej działalność i odpowiada za jej całokształt i reprezentuje bibliotekę na zewnątrz.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Gminy.

3. Dyrektor jest pracodawcą w stosunku do pracowników zatrudnionych w bibliotece.

4. Do dokonywania czynności w imieniu biblioteki upoważniony jest dyrektor.

 

                                             §12

 

Szczegółową organizację wewnętrzną biblioteki oraz zakres działania poszczególnych stanowisk ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

 

 

                                           §13

 

Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały, punkty biblioteczne i filie biblioteczne. Wykaz oddziałów i filii stanowi załącznik do statutu.

                                                        § 14

 

Przy bibliotece i jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

 

V. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

                                                        §15

Majątek biblioteki stanowią:

-środki trwale i urządzenia stanowiące wyposażenie,

-środki obrotowe.

                                                         § l6

1.Działalność biblioteki jest finansowana:

- z dotacji budżetu gminy.
- z dochodów własnych,
- darowizn.

2.Gospodarka finansowa biblioteki jest prowadzona w oparciu o roczny plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora biblioteki z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

                                                         § 17

Biblioteka może prowadzić działalność w zakresie zbieżnym z jej działalnością podstawową według zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest wyłącznie na cele statutowe biblioteki.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

                                                          § 18

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR l

Do statutu Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tarnowie Opolskim

Wykaz filii Gminnej Biblioteki Publicznej:

1. FILIA GBP W NAKLE
ul. Przedszkolna l
46-050 Nakło

 

2. FILIA GBP W PRZYWORACH
ul. Wiejska l
46-050 Przywory

 

3. FILIA GBP W PASZOWEJ
ul. Nakielska l
46-050 Paszowa
Do pobrania w załączniku