Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała.XXXIII.270.2021 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski

UCHWAŁA NR XXXIII/270/2021
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
z dnia 29 listopada 2021 r.

 

w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” - stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ dr Rudolf Urban

 

PDFUchwała.XXXIII.270.2021 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski.pdf (309,15KB)