Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieogroniczonym - remont nawierzchni dróg nieasfaltowych w gminie Tarnów Opolski - termin do 17.07.06r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Gmina Tarnów Opolski
tel. 077/4644132, ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
Remont nawierzchni dróg nieasfaltowych w Gminie Tarnów Opolski
 
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych lub częściowych.
Termin realizacji zamówienia: do dnia 28.08.2006r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami:
Sylwia Harasimczuk - pok. nr 2, Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, tel. (077) 4644132 wew. 25
Termin składania ofert upływa dnia 17.07.2006 godz. 9.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.07.2006 godz. 09.15 w siedzibie Zamawiającego.
Zapieczętowaną kopertę oznaczoną:
„Remont nawierzchni dróg nieasfaltowych w Gminie Tarnów Opolski”
 należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 2, Urząd Gminy Tarnów Opolski.
Klasyfikacja wg CPV – 45233142-6
 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
·        spełniają wymogi określone w art. 22 i art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych
·        posiadają referencje w zakresie prac remontów dróg poparte referencjami od poprzednich inwestorów zaświadczającymi zrealizowanie zadań jako główny wykonawca i ich wartości (co najmniej 2).
·        profil działania wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej www.bip.tarnowopolski.pl
 
Kryteria oceny ofert :
·        cena oferty - 100 %

                 ZAŁĄCZNIKI:

DOCSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro .doc
DOCFORMULARZ OFERTOWY.doc
DOCSPECYFIKACJA TECHNICZNA.doc
DOCumowa przetargowa REMONTY.doc
DOCWykaz dróg gruntowych Gminy Tarnów Opolski.doc
DOCPrzedmiar.doc

Wybrano ofertę firmy ESTECH ul. Biskupice 13, Radłów
- oferta najkorzystniejsza cenowo

Ogłoszenie o zawarciu umowy
__________________________

__________________________

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa
Urząd Gminy Tarnów Opolski

Adres pocztowy

Ulica: Dworcowa 6
Miejscowość: Tarnów Opolski
Kod pocztowy: 46-050
Województwo: Opolskie

Osoba upoważniona do kontaktów:
Sylwia Harasimczuk
Telefon: 077/ 4644 132 fax 077/4644 282

Określenie przedmiotu zamówienia:
Remont nawierzchni dróg nieasfaltowych w gminie Tarnów Opolski polegającej na wyrównaniu, zagęszczeniu i uzupełnieniu ubytków niesortem.

Uzasadnieniu wyboru wykonawcy:

Oferta spełnia wszystkie wymagania formalne udziału w przetargi i była najkorzystniejsza cenowo (najniższa cena) z pośród pozostałych 3.

Nazwa i adres wykonawcy numer 1

Adres pocztowy

Ulica: Biskupice 13
Miejscowość: Radłów
Kod pocztowy 46-331
Województwo: Opolskie

Telefon: 034/ 3599798
Fax : 034/3599798
e-mail -


informację wytworzył(a): Jolanta Bioły
za treść odpowiada: Sylwia Harasimczuk
data wytworzenia: 07.07.2006r.