Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wykonanie nawierzchni boiska w Gimnazjum w Przyworach - termin składania 27.07.2006r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gimnazjum Publiczne w Przyworach
tel. 077/4643346, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont nawierzchni boiska przy gimnazjum w Przyworach

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych lub częściowych.
Termin realizacji zamówienia: do dnia 28.08.2006r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w sekretariacie Gimnazjum Publicznego w Przyworach ul. Krapkowicka 4.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami:
Alina Pernal – Gimnazjum Publiczne w Przyworach, ul. Krapkowicka 4
 tel. (077) 46443346
Termin składania ofert upływa dnia 27.07.2006 godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.07.2006 godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego.
Zapieczętowaną kopertę oznaczoną: „Remont nawierzchni boiska przy gimnazjum w Przyworach”
należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, Gimnazjum Publiczne w Przyworach.
Klasyfikacja wg CPV – 45233251-3
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
• spełniają wymogi określone w art. 22 i art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych
• posiadają referencje w zakresie prac polegających na wykonywaniu nawierzchni asfaltowych popartych referencjami od poprzednich inwestorów zaświadczającymi zrealizowanie zadań jako główny wykonawca i ich wartości (co najmniej 2).
• profil działania wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej www.bip.tarnowopolski.pl
Kryteria oceny ofert :
• cena oferty - 100 %


DOCSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro .doc
DOCUMOWA projekt.doc
DOCFormularz ofertowy.doc
DOCSpecyfikacja techniczna cz 1.doc
DOCSpecyfikacja techniczna cz 2.doc
DOCSpecyfikacja techniczna cz 3.doc
DOCSpecyfikacja techniczna cz 4.doc
DOCprzedmiar boisko.doc

                                               Przetarg unieważniono - nie wpłynęła żadna oferta

informację wytworzył(a): Jolanta Bioły
za treść odpowiada: Alina Pernal
data wytworzenia: 19.07.2006r.