Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kompetencje

Wójt Gminy jest kierownikiem Urzędu i wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Do zadań Wójta jako kierownika Urzędu należy:
1. Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Urzędu.
2. Wydawanie przepisów prawnych kierownictwa wewnętrznego.

3. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej
4. Wykonanie zadań z zakresu obronności kraju i zapewnienia ładu publicznego
5. Wykonywanie innych zadań
zastrzeżonych przepisami prawa
6. Realizowanie polityki kadrowej, dbanie o należyty nabór pracowników podnoszenie ich kwalifikacji
7. Powoływanie zastępcy Wójta
8. Wydawanie zarządzeń Wójta jako Kierownika Urzędu.
    Wójt może upoważnić Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy i innych pracowników do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych.
 


Zastępca Wójta odpowiedzialna jest za nadzór i koordynację działań w zakresie:
1. Pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
2. Realizacji zadań finansowanych ze źródeł zewnętrznych (europejskich i innych).
3. Realizacji zadań organizacji pozarządowych.
4. Organizacyjnego wspierania podmiotów w działalności gospodarczej.
5. Działań związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej zarówno w Urzędzie jak i w jednostkach
organizacyjnych oraz instytucjach kultury.
6. Szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników.
7. Wykonywania wszystkich czynności faktycznych i prawnych wynikających z upoważnienia Wójta.

 


Skarbnik Gminy realizuje następujące zadania:
 1. Opracowanie projektu budżetu i zapewnienie jego prawidłowej realizacji;
 2. Opracowanie objaśnień do projektu budżetu;
 3. Opracowanie wieloletniej prognozy finansowej;
 4. Opracowanie zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu i ich analizy.
 5. Prowadzenie wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian;
 6. Kontrasygnowanie prawidłowości zawieranych umów pod względem finansowym oraz przestrzeganie naruszenia dyscypliny budżetowej z tego tytułu;
 7. Sporządzanie zbiorczego bilansu oraz innych wymaganych sprawozdań o symbolu RB oraz przestrzeganie dyscypliny budżetowej w tym zakresie;
 8. Kontrola Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim, w zakresie prawidłowości rozliczenia dotacji przedmiotowej i podmiotowej;
 9. Nadzór nad całokształtem prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne stanowiska pracy referatu budżetowo - finansowego;
 10. Przygotowanie projektów instrukcji służbowych, jak
  a)zakładowy plan kont,
  b)obieg i kontrola dokumentów księgowych,
  c)zasady przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;
 11. Opiniowanie wniosków przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej w sprawach różnic inwentaryzacyjnych;
 12. Koordynacja prac związanych z:
  a)wyceną arkuszy spisów z natury w zakresie inwentaryzacji składników majątkowych oraz ustaleniem różnic inwentaryzacyjnych,
  b) przeprowadzeniem inwentaryzacji metodą potwierdzenia sald oraz weryfikacji dokumentów;
 13. Prowadzenie szkoleń instruktażowych dla służby finansowej w zakresie stosowania obowiązujących przepisów prawnych i instrukcji służbowych;
 14. Wydawanie indywidualnych decyzji administracyjnych w sprawach finansowych, w zakresie udzielonego upoważnienia przez Wójta Gminy;
 15. Wykonywanie innych zadań i uprawnień określonych w przepisach o finansach publicznych.

Sekretarz Gminy:

 1. Zapewnienie sprawnej organizacji pracy w Urzędzie oraz jego poprawnego funkcjonowania;
 2. Określenie zasad realizacji zadań oraz form i metod pracy referatów;
 3. Opracowanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu;
 4. Zapewnienie dyscypliny pracy w Urzędzie;
 5. Prowadzenie spraw Gminy w zakresie ustalonym przez Wójta;
 6. Wykonywanie zadań należących do Wójta, jako Kierownika Urzędu w razie jego dłuższej nieobecności z powodu urlopu, choroby lub innej przyczyny;
 7. Sprawowanie nadzoru nad realizacją uchwał, zarządzeń, wniosków; radnych, komisji i Rady, Rady;
 8. Podejmowanie działań związanych z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych;
 9. Podejmowanie działań związanych z zapewnieniem ochrony danych osobowych;
 10. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie oraz koordynowanie przeprowadzania kontroli zewnętrznych przez pracowników;
 11. Racjonalne gospodarowanie etatami Urzędu;
 12. Gospodarka lokalami biurowymi Urzędu;
 13. Dbanie o utrzymanie w należytym stanie pomieszczeń budynku Urzędu oraz jego otoczenia;
 14. Zabezpieczenie mienia Urzędu;
 15. .Planowanie środków przeznaczonych na utrzymanie Urzędu oraz gospodarowanie nimi;
 16. Opracowywanie projektów statutów i regulaminów organów oraz jednostek organizacyjnych Gminy a także instytucji kultury w Gminie;
 17. Analizowanie i opiniowanie projektów przejmowania przez gminę zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej;
 18. Koordynowanie prac związanych z udziałem Gminy w związkach, porozumieniach komunalnych.

 Więcej w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy