Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport o stanie Gminy Tarnów Opolski za 2021 rok

Zgodnie z art.28aa ustawy o samorządzie gminnym Wójt Gminy co roku do 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w 2021 r., w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Raport rozpatruje się podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym Raportem przeprowadza się debatę. W debacie mogą zabrać głos mieszkańcy gminy, którzy złożyli pisemne zgłoszenie poparte co najmniej 20 podpisami.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy przeprowadza się głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania, którą podejmuje się bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy.
Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały
o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.
W przypadku nieudzielenia  w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę
o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta.

Do pobrania:
PDFRaport o stanie Gminy Tarnów Opolski za 2021 rok.pdf (939,78KB)


Dokonuje się obwieszczenia informacji o możliwości udziału mieszkańców gminy w debacie nad raportem o stanie gminy

Zarządzenie Nr OR.0050.408.2022
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 18 maja 2022 r.

w sprawie obwieszczenia informacji o możliwości udziału mieszkańców gminy w debacie nad raportem o stanie gminy

 

Działając na podstawie art. 30 ust.1 i art. 28aa ust. 6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Wójt Gminy Tarnów Opolski zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się obwieszczenia informacji o możliwości udziału mieszkańców gminy w debacie nad raportem o stanie gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się wzór zgłoszenia mieszkańca Gminy Tarnów Opolski do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy za 2021 rok wraz z listą osób popierających zgłoszenie stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie poddaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Tarnowie Opolskim oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim www.bip.tarnowopolski.pl i www.tarnowopolski.pl .

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Mutz

Do pobrania zarządzenie w sprawie obwieszczenia informacji:
PDFZarządzenie Nr OR.0050.408.2022 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 18.05.2022 r. w sprawie obwieszczenia informacji o możliwości udziału mieszkańców gminy w debacie nad raportem o stanie gminy.pdf (2,46MB)