Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o sesji Nr XLIII Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 27 czerwca 2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

w dniu 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz.  15:00

w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim przy ul. Dworcowa 4

 odbędzie się sesja Rady Gminy  Tarnów Opolski

 

Pod obrady ustalam następujący porządek:

 1. Otwarcie XLIII sesji Rady Gminy;
 2. Sprawy regulaminowe:

       - stwierdzenie prawomocności obrad,

       - przedstawienie porządku obrad.

 1. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między  sesjami.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania  uchwał Rady.
 4. Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji.
 5. Debata nad  Raportem o stanie Gminy Tarnów Opolski za 2021 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tarnów Opolski wotum zaufania.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 r.
 8. Przedstawienie informacji Wójta Gminy o stanie mienia komunalnego Gminy Tarnów Opolski za 2021 r.
 9. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2021 r.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy  za rok 2021 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 11. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
 12. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję  Rewizyjną wnioskiem w sprawie absolutorium.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia  absolutorium Wójtowi  Gminy Tarnów Opolski za rok 2021.
 14. Podejmowanie uchwał:
 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022;
 3. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych;        
 4. Projekt uchwały  w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat;   
 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnów Opolski na lata 2022 – 2026;
 6. Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr XLIV/341/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek
  w realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego;
 7. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Tarnów Opolski na rok szkolny 2022/2023;
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tarnów Opolski na lata 2022-2024;
 9. Projekt uchwały w sprawie wniesienia aportu do spółki pod firmą Park Technologiczno-Innowacyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Przyworach.                                                                                                                                                                          

    17. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji.

    18. Interpelacje i zapytania radnych.

    19.Wolne wnioski i informacje.

 1. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Rudolf Urban

 

U W A G A !!!

Obrady sesji Rady Gminy Tarnów Opolski są transmitowane na żywo i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z obrad zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.tarnowopolski.pl i przechowuje się, co najmniej 12 miesięcy od dnia zakończenia sesji. Uczestnictwo w obradach jest tożsame z wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku. Uczestnicy obrad ponoszą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.