Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu czerwcu 2022 r.

TERMINARZ I TEMATYKA POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

w m-cu czerwcu 2022 r.

 

21.06.2022 r. (wtorek) godz. 15.00 Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów,  które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4. Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza wykonania budżetu gminy za 2021 r. oraz zapoznanie się z wynikami kontroli Komisji  Rewizyjnej w zakresie wykonania budżetu.

2. Zaopiniowanie Raportu o stanie Gminy Tarnów Opolski za 2021 rok;

3. Analiza projektów uchwał:

 1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2021 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu;
 2. Projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnów Opolski za rok 2021;
 3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tarnów Opolski wotum zaufania;
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022;
 6. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych;
 7. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat;
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnów Opolski na lata 2022 – 2026;
 9. Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr XLIV/341/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek
  w realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego;
 10. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Tarnów Opolski na rok szkolny 2022/2023;
 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tarnów Opolski na lata 2022-2024;
 12. Projekt uchwały w sprawie wniesienia aportu do spółki pod firmą Park Technologiczno-Innowacyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Przyworach. 

4. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

 

22.06.2022 r. (środa) godz. 9:00 posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, które  odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Wizytacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnowie Opolskim. Zapoznanie się z etapem budowy.

2. Zaopiniowanie Raportu o stanie Gminy Tarnów Opolski za 2021 rok.

3. Analiza Projektów uchwał – jak wyżej.

4. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

 

 

22.06.2022 r. (środa) godz. 15:00  posiedzenie Komisji Społeczno-Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które odbędzie się w sali budynku PKPw Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r. oraz zapoznanie się z wynikami kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie wykonania budżetu.

2. Zaopiniowanie Raportu o stanie Gminy Tarnów Opolski za 2021 rok.

3. Analiza projektów uchwał - jak wyżej.

4. Zapoznanie się z działalnością żłobka w miejscowości Kosorowice.

5. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

 

Sesja Rady Gminy odbędzie się 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali narad budynku PKP przy ul. Dworcowej 4.

 

Przewodniczący Rady Gminy

    /-/ dr Rudolf Urban