Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - obsługa kotłowni w placówkach zarządzanych przez ZGKiM- termin składania 16.10.2006rOGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
 
·         Zamawiający
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim
nr faxu: 0-77 46-44-208
adres poczty elektronicznej zgkim.to@neostrada.pl.
 
·         Rodzaj Zamawiającego: Zakład Komunalny
 
·         Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego :
Obsługa kotłowni w placówkach zarządzanych przez ZGKiM
 
·         Rodzaj zamówienia: usługa
·         Główne miejsce lub lokalizacja : Nakło, Przywory – województwo opolskie
1.         Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest całodobowa obsługa 2 kotłowni zarządzanych przez ZGKiM w Tarnowie Opolskim:
 
1)       w Nakle przy ul. Przedszkolnej 1, z kotłem niskoprężnym na wegiel-miał
2)       w Przyworach przy ul. Wiejskiej 83, z kotłem niskoprężnym opalanym koksem grubym.
 
·         Wspólny słownik Zamówień CPV: 50.72.10.10-5
·         Określenie wielkości zamówienia :zamówienie o wartości poniżej 60.000 euro
·        Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
·        Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
·         Termin realizacji:
data rozpoczęcia: 1.11.2006
data zakończenia. 15.04.2007
 
·         wadium : nie dotyczy
·         Opis warunków udziału w postępowaniu:
 
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w punkcie IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
·         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na zasadzie „spełnia- nie spełnia”
 
·        Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
 
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy dostarczą wraz z ofertą, dokumenty , o których mowa w punkcie V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
·         Procedura: tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
·         Kryteria oceny ofert: Najniższa cena
·         Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna – nie
·         Określenie sposobu uzyskania siwz: Adres strony internetowej: www.bip.tarnowopolski.pl
·         Opłata za siwz: bezpłatnie
·         Termin składania ofert 16.10.2006
·         Termin związania ofertą – 30 dni
·         Zamawiający nie zamierza podpisać umowy ramowej

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

ZAŁĄCZNIKI:
DOCformularz ofertowy.doc
DOCumowa.doc
DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

informację wytworzył(a): Jolanta Bioły
za treść odpowiada: Bernard Gawlik
data wytworzenia: 09.10.2006r.
Metryczka
  • opublikowano:
    09-10-2006 13:47
    przez: Jolanta Bioły
  • zmodyfikowano:
    09-10-2006 13:50
    przez: Jolanta Bioły
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: