Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 276/2022 z dnia 19 września 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OPOLU

Uchwała Nr 276/2022 z dnia 19 września 2022 r. Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku

 

             Na podstawie art. 13 pkt 4 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1668) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:

Iwona Frańczuk – przewodnicząca
Ewelina Kurzydło
Katarzyna Tromsa

z uwagami opiniuje przedłożoną przez Wójta Gminy Tarnów Opolski informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.

                                                                                      Uzasadnienie


               Wójt Gminy Tarnów Opolski, zgodnie z dyspozycją art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.

              Przekazana przez Wójta informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze, stosownie do treści art. 13 pkt 4 w związku z art. 19 ust. 2 cyt. ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, podlega zaopiniowaniu przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.
              
               Analizując dane zawarte w informacji Wójta o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. w zakresie zgodności z wielkościami ujętymi w sprawozdaniach, tj.:
− z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-27S),
− z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-28S),
− z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (Rb-28NWS),
− o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego (Rb-NDS),
− o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z),
− o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N),
− z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (Rb-27ZZ),
− o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (Rb-50),
sporządzonych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. Skład Orzekający nie stwierdza, rozbieżności.

           Dochody budżetowe zaplanowane w budżecie Gminy na 2022 r. (po zmianach) w wysokości 47 479 434,40 zł zostały wykonane w wysokości 24 276 043,29 zł, tj. w 51,1%, w tym dochody majątkowe ujęte po stronie planu w łącznej wysokości 7 238 002,83 zł wykonano w wysokości 7 830,37 zł, tj. 0,1% (dochody ze sprzedaży majątku na plan 150 000,00 zł, wykonanie wyniosło 0 zł). Skład Orzekający zwraca uwagę na znikomy poziom wykonania dochodów majątkowych.

         Stopień realizacji dochodów został przedstawiony opisowo oraz tabelarycznie w podziale na dochody bieżące i majątkowe w szczegółowości klasyfikacji budżetowej wraz ze wskaźnikiem wykonania poszczególnych źródeł dochodów.

             Plan wydatków budżetowych (po zmianach) w wysokości 53 961 438,14 zł został wykonany w wysokości 25 191 216,08 zł, tj. w 46,7%, w tym wydatki majątkowe ujęte po stronie planu w łącznej wysokości 13 276 457,00 zł wykonano w wysokości 2 244 467,86 zł, tj. w 16,9%.
             Skład Orzekający dostrzega, że w ramach Działu 900 Rozdział 90002 poniesiono wydatki w paragrafie 4580 „Pozostałe odsetki” w kwocie 36 208,00 zł oraz w paragrafie 4600 „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 116 940,00 zł. W treści informacji (str. 18) organ wykonawczy wskazał, iż: „poniesiono koszty opłaty kar wraz z naliczonymi odsetkami, wynikających z nieosiągnięcia poziomów odzysku odpadów w 2013 i 2014 roku”. Mając na względzie powyższe, należy wskazać na naruszenie dyspozycji art. 44 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych nakazującej w sposób jednoznaczny aby wydatki publiczne były dokonywane m.in.:
- w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
- w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.

          Wójt, podobnie jak w przypadku wykonania dochodów, przedstawił zróżnicowany stopień wykonania wydatków opisowo oraz w zestawieniu tabelarycznym w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków.

              Realizacja budżetu Gminy Tarnów Opolski za okres pierwszego półrocza zamknęła się deficytem w wysokości 915 172,79 zł.

           Jak wynika z informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w roku 2022 Gmina Tarnów Opolski spełnia relacje, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

            Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego łączna kwota zobowiązań finansowych Gminy wg stanu na 30 czerwca 2022 r. wyniosła 10 503 385,60 zł, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 2 500,00 zł, co stanowi 22,1% planowanych dochodów ogółem.
W odniesieniu do zrealizowanych w I półroczu 2022 r. wielkości ujętych w budżecie Gminy Tarnów Opolski, Skład Orzekający wskazuje na wprowadzone zmiany w przepisach prawa, jak również na zagrożenia jakie dla stabilności gospodarki finansowej gminy niesie obecna (nierozpoznana w pełni) sytuacja ekonomiczna w kraju, w tym rosnący poziom inflacji i kosztów obsługi długu. Czynniki te mają bezpośredni wpływ na gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego, w tym na wykonanie zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2022 r. wielkości mających istotne znaczenie dla zachowania relacji, o których mowa w art. 242 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, umożliwiających zgodne z prawem uchwalenie budżetu w latach przyszłych.
          
         W tym stanie faktycznym i prawnym należało postanowić jak w sentencji.
        Na podstawie art. 20 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.


                                                                                                                                                      Przewodnicząca
                                                                                                                                                      Składu Orzekającego
                                                                                                                                                      Iwona Frańczuk

 

PDFUchwała 276/2022 Tarnów Opolski-sig(1).pdf (282,73KB)