Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.120.62.2021 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej gminy Tarnów Opolski na rok 2022

Protokół po zakończeniu ogłoszenia w sprawie przystąpienia do opracowania projektu uchwały w sprawie opracowania
"Projektu Budżetu Gminy na rok 2022"

 

Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłosił rozpoczęcie prac nad opracowaniem projektu uchwały w sprawie opracowania „Projektu Budżetu Gminy na rok 2022”. Ogłoszenie opublikowano 16 listopada 2021 r. na stronie BIP Urzędu Gminy Tarnów Opolski, na stronie internetowej Gminy Tarnów Opolski, jak i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Po upływie wyznaczonej ilości dni   zgodnie z uchwałą o  konsultacjach   Nr XLV/317/10 z   dnia 8 listopada 2010 r sporządza się protokół.

Formą konsultacji była opinia. Po upływie wyznaczonej ilości dni stwierdza się brak wpływu opinii do tut. Urzędu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Protokół po zakończeniu ogłoszenia w sprawie przystąpienia do opracowania projektu uchwały w sprawie opracowania Projektu Budżetu Gminy na rok 2022.pdf (148,32KB)


 

Zarządzenie Nr OR.120.62.2021
Wójta Gminy Tarnów Opolski

z dnia 16 listopada 2021 r.

 

w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania  projektu uchwały budżetowej gminy Tarnów Opolski na rok 2022

 

    Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.)  w  związku  z  art. 5  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz.  U.  z  2020  r. poz. 1057 ze zm.), oraz Uchwałą Nr XLV/317/10 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 8 listopada 2010 r.

 zarządza się, co następuje:

§ 1

1.Zostaje uruchomiony proces, którego przedmiotem jest przeprowadzenie konsultacji społecznych w formie opinii w sprawie przystąpienia do opracowania uchwały w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania  projektu uchwały budżetowej na rok 2022.

2. Celem   konsultacji    społecznych   jest    zasięgnięcie   opinii  organizacji pozarządowych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

3. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz.  U.  z  2020  r. poz. 1057 ze zm.) działające na terenie Gminy Tarnów Opolski, których cele statutowe związane są w/w uchwałą.

4. Formą przeprowadzenia konsultacji jest opinia.

§ 2

Załącznikiem do niniejszego zarządzenia jest projekt budżetu Gminy Tarnów Opolski na rok 2022.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi jednostki organizacyjnej odpowiedzialnemu merytorycznie za w/w projekt uchwały.

§ 4

 Opinie należy nadsyłać w terminie do 10 dni od dnia ogłoszenia   konsultacji do tut.   Urzędu w kopercie z napisem: Opinia w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania  projektu uchwały budżetowej na rok 2022 , lub drogą elektroniczną na adres ug@tarnowopolski.pl

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    
           

Zarządzenie Nr OR.120.62.2021 Wójta Gmina Tarnów Opolski z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej gminy Tarnów Opolski na rok 2022.docx (14,12KB)

Projekt Budżetu Gminy na 2022 rok.pdf (847,14KB)