Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.120.79.2022 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej gminy Tarnów Opolski na rok 2023

Tarnów Opolski, 15.12.2022 r.

 

PROTOKÓŁ

 

po zakończeniu ogłoszenia    w   sprawie    przystąpienia do opracowania    projektu uchwały w sprawie opracowania „Projektu Budżetu Gminy na rok 2023”.

 

Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłosił rozpoczęcie prac nad opracowaniem projektu uchwały w sprawie opracowania „Projektu Budżetu Gminy na rok 2023”. Ogłoszenie opublikowano 29 listopada 2022 r. na stronie BIP Urzędu Gminy Tarnów Opolski, na stronie internetowej Gminy Tarnów Opolski, jak i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Po upływie wyznaczonej ilości dni   zgodnie z uchwałą o  konsultacjach   Nr XLV/317/10 z   dnia 8 listopada 2010 r sporządza się protokół.

 

Formą konsultacji była opinia. Po upływie wyznaczonej ilości dni stwierdza się brak wpływu opinii do tut. Urzędu.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Sporządziła:                                                                        
Aneta Knapik


PDFProtokół po zakończeniu ogłoszenia w sprawie przystąpienia do opracowania projektu uchwały w sprawie opracowania Projektu Budżetu Gminy na rok 2023.pdf (151,12KB)


Zarządzenie Nr OR.120.79.2022
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 28 listopada 2022 r.


w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej gminy Tarnów Opolski na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), oraz Uchwałą Nr XLV/317/10 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 8 listopada 2010 r.
zarządza się, co następuje:

§ 1
1.Zostaje uruchomiony proces, którego przedmiotem jest przeprowadzenie konsultacji społecznych w formie opinii w sprawie przystąpienia do opracowania uchwały w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2023.
2. Celem konsultacji społecznych jest zasięgnięcie opinii organizacji pozarządowych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
3. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) działające na terenie Gminy Tarnów Opolski, których cele statutowe związane są w/w uchwałą.
4. Formą przeprowadzenia konsultacji jest opinia.

§ 2
Załącznikiem do niniejszego zarządzenia jest projekt budżetu Gminy Tarnów Opolski na rok 2023.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi jednostki organizacyjnej odpowiedzialnemu merytorycznie za w/w projekt uchwały.

§ 4
Opinie należy nadsyłać w terminie do 10 dni od dnia ogłoszenia konsultacji do tut. Urzędu w kopercie z napisem: Opinia w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2023 , lub drogą elektroniczną na adres ug@tarnowopolski.pl

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Mutz

 

PDFZarządzenie Nr OR.120.79.2022 w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej gminy Tarnów Opolski na rok 2023.pdf (258,77KB)

PDFProjekt Budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2023 rok.pdf (841,74KB)