Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Informujemy, że od 1 stycznia 2016 roku zmieniły się zasady składania oświadczeń
o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasady dokonywania opłat za korzystanie
w danym roku z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, ze zm.), przedsiębiorca ma ustawowy obowiązek:

-     złożenia do 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim – art. 111 ust. 4,

-    w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, zapłaty na rachunek gminy opłaty za korzystanie z zezwolenia w danym roku w trzech równych ratach w terminach do
31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku - art. 111 ust. 7.

Podane wyżej terminy są terminami prawa materialnego, co oznacza, że nie podlegają przywróceniu, bez względu na przyczynę uchybienia terminu.

Od 1 stycznia 2016 roku podane wyżej zasady ulegają zmianie, dając przedsiębiorcy możliwość dopełnienia wymienionych wyżej obowiązków w późniejszym terminie,
a mianowicie:

A.  przedsiębiorca, który nie złoży do 31 stycznia danego roku, pisemnego oświadczenia
o wartości sprzedaży danego rodzaju napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, będzie miał możliwość złożenia tego oświadczenia w ciągu kolejnych
30 dni
liczonych od daty upływu ustawowego terminu (czyli od upływu 31 stycznia danego roku), pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% podstawowej opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia.

Np. przedsiębiorca sprzedający w danym punkcie sprzedaje trzy rodzaje napojów alkoholowych o zawartości:

-       do 4,5 % alkoholu (oraz piwo),

-       od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

-       powyżej 18% alkoholu

który nie złoży do 31 stycznia 2016 roku oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, będzie mógł złożyć takie oświadczenia najpóźniej do 1 marca 2016 roku, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci
30% podstawowej opłaty
określonej w art. 111 ust. 2 dla poszczególnych rodzajów zezwoleń, czyli:

-      30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów do 4,5 % alkoholu (oraz piwo) – tzn. 157,50 zł

-      30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów od 4,5% do
18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – tzn. 157,50 zł

-      30% kwoty 2.100 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów powyżej 18% alkoholu, tzn. 630,0 zł.

Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju alkoholu, w dodatkowym terminie wraz z wymaganą opłatą, spowoduje wygaszenie zezwolenia.

B.  przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie do 31 stycznia, 31 maja
i 30 września danego roku
, kolejnej raty za korzystanie z zezwolenia w danym roku, będzie miał możliwość dokonania tej wpłaty w ciągu kolejnych
30 dni
liczonych od daty upływu ustawowego terminu, pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego roku.

Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca w poprzednim roku nie przekroczył ustawowych progów określonych w art. 111 ust. 5, będzie wpłacał 30% podstawowej opłaty rocznej dla danego rodzaju zezwolenia.

Jeśli jednak przedsiębiorca przekroczył ustawowe progi, będzie wpłacał 30% opłaty podwyższonej określonej w art. 111 ust. 5.

Np. przedsiębiorca sprzedający w danym punkcie trzy rodzaje napojów alkoholowych
o zawartości:

-       do 4,5 % alkoholu (oraz piwo),

-       od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

-       powyżej 18% alkoholu

który nie zapłaci do 31 stycznia 2016 roku pierwszej raty za korzystanie z tych zezwoleń, i który nie przekroczył ustawowych progów wartości sprzedaży, będzie mógł dokonać wymaganej opłaty najpóźniej do 1 marca 2016 roku, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci 30% podstawowej opłaty określonej w art. 111 ust. 2 dla poszczególnych rodzajów zezwoleń, czyli:

-      30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów do 4,5 % alkoholu (oraz piwo) – tzn. 157,50 zł

-      30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów od 4,5% do
18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – tzn. 157,50 zł

-      30% kwoty 2.100 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów powyżej 18% alkoholu, tzn. 630,0 zł.

W przypadku przekroczenia ustawowych progów wartości sprzedaży alkoholu, roczna opłata dla poszczególnych rodzajów zezwoleń obliczana w sposób określony w art. 111 ust. 5, tzn. przy przekroczeniu wartości:

1)  37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz
piwa – roczną opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

2)  37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) – roczną opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

3)  77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi się w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Jeśli przedsiębiorca, który przekroczył w 2015 roku ustawowe progi określone
w art. 111 ust. 5, nie zapłaci do 31 stycznia 2016 roku pierwszej raty za korzystanie
z poszczególnych rodzajów zezwoleń, będzie mógł zapłacić pierwszą ratę najpóźniej do 1 marca 2016 roku, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci dodatkowo
30% podwyższonej opłaty rocznej wyliczonej dla danego rodzaju zezwolenia.

Te same zasady będą obowiązywać w przypadku braku opłaty kolejnych rat.

Brak opłaty raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową 30% opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia.

 

 

Referat Organizacyjny pokój nr 4
Urząd Gminy Tarnów Opolski  
Tel. 077/ 46 40 861
e-mail: edg@tarnowopolski.pl
Inspektor- Marianna Stróżyk
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00,
wtorek – czwartek 7:00 – 15:00,          
piątek 7:00 – 14:00

Podstawa prawna
Art.18 ust. 1 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 487).
 

Wymagane dokumenty
Wniosek, do którego należy dołączyć:

 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
 2. Zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 3. Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r. poz. 594 i 1893 oraz z 2016r. poz. 65).
Inne opłaty
Za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
l. Opłatę wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwa,
525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu
2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
2.Powyższa opłata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność w tym zakresie.
3.Przedsiębiorcy prowadzący działalność w tym zakresie w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w sprzedaży w roku poprzednim.
4. Opłatę, o której mowa w pkt.l, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wys. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim,
37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu - wnosi w wys. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży napojów w roku poprzednim,
77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
5. Przedsiębiorcy, którym roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w okt.4 wnoszą opłatę w wysokości określonej w pkt.1.
6. Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
7. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Formularze - druki do pobrania:
 
Metryczka
 • wytworzono:
  18-02-2004
  przez: Jolanta Bioły
 • opublikowano:
  18-02-2004 08:59
  przez: Jolanta Klama
 • zmodyfikowano:
  30-06-2016 11:57
  przez: Jolanta Bioły
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Tarnów Opolski
  odwiedzin: 2842
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: